ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε.

Η Εταιρεία με την επωνυμία ΕΛ.Π.ΕΤ. - ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε., ΑΝΩΝΥΜOΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙOΥ, ΕΜΠOΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και διακριτικό τίτλο ΕΛ.Π.ΕΤ. - ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. συστάθηκε το 1999. Η έδρα της εταιρείας είναι στο Δήμο Αμαρουσίου.

Σκοποί της εταιρείας είναι:

  • Η σύσταση κοινοπραξίας, στην οποία θα συμμετέχει και εταιρεία ή άλλος φορέας, που θα υποδειχθεί από την κυβέρνηση των Σκοπίων και η οποία θα έχει ως αντικείμενο την κατασκευή και λειτουργία αγωγού αργού πετρελαίου από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τα Σκόπια.
  • Η συμμετοχή στην εταιρεία του διυλιστηρίου OΚΤΑ των Σκοπίων στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησής της, η δημιουργία νέων πρατηρίων καυσίμων και γενικότερα κέντρων διανομής προϊόντων πετρελαίου, καθώς και ο εκσυγχρονισμός των ήδη υπαρχόντων στην πΓΔΜ.
  • Η άσκηση πάσης φύσεως εμπορικής, βιομηχανικής και εν γένει επενδυτικής δραστηριότητας που σχετίζεται με την αγορά, πώληση, εισαγωγή, εξαγωγή, διάθεση προϊόντων πετρελαίου είτε στην Ελλάδα είτε στην πΓΔΜ, καθώς και παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τα ανωτέρω.
  • Η άσκηση πάσης φύσεως δραστηριότητας που σχετίζεται με την παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας στην πΓΔΜ αλλά και στον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων.
  • Η μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση τεχνικών έργων και η παροχή υπηρεσιών όπως η έρευνα, ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και η παροχή τεχνογνωσίας, που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τα ανωτέρω είτε στην Ελλάδα είτε γενικότερα στο χώρο των Βαλκανίων.
  • Η παροχή υπηρεσιών σε διοικητικο-οικονομικά και τεχνικά θέματα, σε θέματα εμπορίας στην Ελλάδα ή γενικότερα στο χώρο των Βαλκανίων.
  • Η εν γένει επενδυτική της δραστηριότητα στον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων, σε τομείς συναφείς με τους παραπάνω.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στις 31.12.2009 ανήρχετο σε 96,3 εκατ. ευρώ και είναι διαιρεμένο σε 3.282.787 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ έκαστη. Μέτοχοι στην εταιρεία είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. με ποσοστό 63% και η ΑPE Commercial Property Κτηματική Τουριστική και Αναπτυξιακή ΑΕ με ποσοστό 37%. Η εταιρία αυτή ανήκει στις Τράπεζες Alpha, Πειραιώς και Εμπορική, πιστώτριες τράπεζες του προηγούμενου μετόχου ΑΕΓΕΚ, ο οποίος μεταβίβασε το ποσοστό της συμμετοχής του την 7.7. 2006.
 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 
Πρόεδρος  Ιωάννης Αψούρης
Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Αλεξόπουλος
Μέλη Αλεξία Τροκούδη
Εμμανουήλ Μπαρδής (Εκπρόσωπος Μειοψηφίας)
Γεώργιος Καμπαδέλλης (Εκπρόσωπος Μειοψηφίας)

 

 


Γραβιάς 4Α, 151 25 - Μαρούσι
Τηλ.: 210 63 02 723
Fax: 210 63 02 589
Ε-mail: i.l.kalafati@helpe.gr
www.elpet-balkaniki.gr

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης