ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε.

Η Εταιρεία με την επωνυμία ΕΛ.Π.ΕΤ. - ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε., ΑΝΩΝΥΜOΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙOΥ, ΕΜΠOΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και διακριτικό τίτλο ΕΛ.Π.ΕΤ. - ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. συστάθηκε το 1999. Η έδρα της εταιρείας είναι στο Δήμο Αμαρουσίου.

Σκοποί της εταιρείας είναι:

  • Η σύσταση κοινοπραξίας, στην οποία θα συμμετέχει και εταιρεία ή άλλος φορέας, που θα υποδειχθεί από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και η οποία θα έχει ως αντικείμενο την κατασκευή και λειτουργία αγωγού αργού πετρελαίου από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τα Σκόπια.
  • Η συμμετοχή στην εταιρεία του διυλιστηρίου OΚΤΑ των Σκοπίων στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησής της, η δημιουργία νέων πρατηρίων καυσίμων και γενικότερα κέντρων διανομής προϊόντων πετρελαίου, καθώς και ο εκσυγχρονισμός των ήδη υπαρχόντων στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.
  • Η άσκηση πάσης φύσεως εμπορικής, βιομηχανικής και εν γένει επενδυτικής δραστηριότητας που σχετίζεται με την αγορά, πώληση, εισαγωγή, εξαγωγή, διάθεση προϊόντων πετρελαίου είτε στην Ελλάδα είτε στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, καθώς και παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τα ανωτέρω.
  • Η άσκηση πάσης φύσεως δραστηριότητας που σχετίζεται με την παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας αλλά και στον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων.
  • Η μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση τεχνικών έργων και η παροχή υπηρεσιών όπως η έρευνα, ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και η παροχή τεχνογνωσίας, που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τα ανωτέρω είτε στην Ελλάδα είτε γενικότερα στο χώρο των Βαλκανίων.
  • Η παροχή υπηρεσιών σε διοικητικο-οικονομικά και τεχνικά θέματα, σε θέματα εμπορίας στην Ελλάδα ή γενικότερα στο χώρο των Βαλκανίων.
  • Η εν γένει επενδυτική της δραστηριότητα στον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων, σε τομείς συναφείς με τους παραπάνω.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στις 31.12.2009 ανήρχετο σε 96,3 εκατ. ευρώ και είναι διαιρεμένο σε 3.282.787 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ έκαστη. Μέτοχος στην εταιρεία είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. με ποσοστό 100%.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 
Πρόεδρος Ιωάννης Αψούρης
Αντιπρόεδρος & Διευθύνων ΣύμβουλοςΓεώργιος Αλεξόπουλος
ΜέληΑλεξία Τροκούδη
Χρήστος Τζιόλας
Κωνσταντίνος Καραχάλιος

 

 


Γραβιάς 4Α, 151 25 - Μαρούσι
Τηλ.: 210 63 02 723
Fax: 210 63 02 589
Ε-mail: i.l.kalafati@helpe.gr
www.elpetbalkaniki.gr

 

 

 

 
Copyright © 2020 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης | Ρυθμίσεις Cookies