ΛΙΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Εγχώρια Εμπορία

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην εγχώρια αγορά επίγειων καυσίμων, μέσω  της θυγατρικής του ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ KAI ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με τα σήματα EKO και BP. Στις 31η Αυγούστου 2016 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η συγχώνευση μεταξύ των ανωνύμων εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Παράλληλα, τροποποιήθηκε η επωνυμία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ KAI ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο με πάνω από 1681 πρατήρια (εκ των οποίων 907 είναι πρατήρια ΕΚΟ και 774 λειτουργούν με το σήμα της ΒΡ), σε σύνολο αγοράς περίπου 5.500 πρατηρίων,  15 εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, 23 σταθμούς ανεφοδιασμού αεροσκαφών στα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας, 2 εμφιαλωτήρια υγραερίου σε Βορρά και Νότο και μία μονάδα παραγωγής και συσκευασίας λιπαντικών. Αυτή η εκτεταμένη υποδομή εφοδιασμού είναι το αποτέλεσμα της εξαγοράς και της ενοποίησης μιας σειράς εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη λιανική αγορά κατά τη διάρκεια των 10 τελευταίων ετών. Η υπάρχουσα υποδομή δίνει τη δυνατότητα στον Όμιλο να έχει μία σημαντική παρουσία, τόσο στην ηπειρωτική χώρα όσο και στη λιανική αγορά των ελληνικών νησιών καθώς και στις γεωγραφικά διάσπαρτες εγκαταστάσεις αεροδρομίων.

Η εξαγορά των δραστηριοτήτων της ΒΡ στην Ελλάδα επέτρεψε στον Όμιλο να ενδυναμώσει τη θέση του στην εγχώρια λιανική αγορά, να αυξήσει το μερίδιο αγοράς του, αλλά και να επωφεληθεί από τις συνέργιες που δημιουργούνται μεταξύ των δύο εταιρειών εμπορίας και του τομέα της διύλισης.
Με κύριους στρατηγικούς άξονες την εξωστρέφεια και την καινοτομία, διατηρήθηκε η ηγετική θέση του Ομίλου στην εγχώρια λιανική αγορά πετρελαιοειδών και αυξήθηκαν τα μερίδια αγοράς, μέσω της προσφοράς ανταγωνιστικών και ποιοτικών καυσίμων και λιπαντικών. Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκαν δυο επιτυχείς εισαγωγές νέων καινοτόμων διαφοροποιημένων προϊόντων, του ΕΚΟ Diesel Avio και του BP Ultimate Diesel.

Περισσότερες πληροφορίες:

www.eko.gr

www.bpfuels.gr


Διεθνής Εμπορία

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται δυναμικά στην αγορά της Νοτιανατολικής Ευρώπης. Στο εξωτερικό, το δίκτυο λιανικής απαριθμεί συνολικά περίπου 287 πρατήρια. Στην Κύπρο και το Μαυροβούνιο οι τοπικές θυγατρικές HELLENIC PETROLEUM CYPRUS ΚΑΙ JUGOPETROL AD αντίστοιχα, κατέχουν ηγετική θέση στις αγορές τους. Στη Βουλγαρία και τη Σερβία οι θυγατρικές EKO Bulgaria και EKO Serbia κατέγραψαν αξιόλογη ανάπτυξη και σήμερα συγκαταλέγονται στις πρώτες πέντε εταιρείες του κλάδου τους.

Στην Κύπρο, ο Όμιλος λειτουργεί ένα δίκτυο 87 πρατηρίων υγρών καυσίμων, με το εμπορικό σήμα της ΕΚΟ, έχοντας σημαντικό μερίδιο αγοράς και παρουσία στον τομέα της χονδρικής, της αεροπορίας και της ναυτιλίας. Η εταιρεία λειτουργεί επίσης στη Λάρνακα εγκατάσταση για την αποθήκευση και τη διακίνηση των προϊόντων της.

Στο Μαυροβούνιο, η θυγατρική του Ομίλου Jugopetrol AD κατέχει και λειτουργεί 38 πρατήρια υγρών καυσίμων, έχοντας σημαντικό μερίδιο αγοράς. Είναι ο κύριος προμηθευτής προϊόντων πετρελαίου χονδρικής στην αγορά του Μαυροβουνίου. Διαχειρίζεται τη μοναδική εγκατάσταση αποθήκευσης προϊόντων πετρελαίου στη χώρα, που επιπλέον χρησιμοποιείται για τον εφοδιασμό τρίτων καθώς και των δυο αεροδρομίων της χώρας.

Στην π.Γ.Δ.Μ., η θυγατρική του Ομίλου ΟΚΤΑ διαθέτει ένα δίκτυο 26 πρατηρίων με το σήμα ΟΚΤΑ.

Ισχυρή είναι η παρουσία του Ομίλου και στις αγορές λιανικής της Βουλγαρίας και της Σερβίας, με 84 και 50 πρατήρια αντίστοιχα, καθώς και σημαντικό μερίδιο αγοράς. Επιπλέον, αξιοποιώντας τις δυνατότητες εξαγωγών του κλάδου διύλισης, η EKO Bulgaria έχει αναπτυχθεί σημαντικά στη χονδρική εμπορία.

Περισσότερες πληροφορίες:

www.elpe-dima.gr


 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης