ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΟΜΗ
Διύλιση ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Εμπορία

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ KAI ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΚΟ - ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Χημικά ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
ΝΤΙΑΞΟΝ Α.Β.Ε.Ε.
Διεθνείς Δραστηριότητες
(Διύλιση & Εμπορία)
OKTA AD SKOPJE
HELLENIC PETROLEUM CYPRUS LTD
RAMOIL CYPRUS LTD
EKO BULGARIA EAD
EKO SERBIA AD
JUGOPETROL AD
Έρευνα & Παραγωγή
Υ/Α
ΕΛΠΕ ΑΕ-EDISON INTERNATIONAL SPA-PETROCELTIC RESOURCES PLC
ΕΛΠΕ ΑΕ-VEGAS WEST OBAYED LIMITED
ΕΛΠΕ ΑΕ-PETROCELTIC MESAHA LIMITED-KUWAIT ENERGY COMPANY & BEACH PETROLEUM
Παραγωγή & Εμπορία
Ηλεκτρικής Ενέργειας
ELPEDISON BV
ΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ -
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Τεχνικές Μελέτες ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.
Μεταφορές Αργού/
Προϊόντων & Αγωγοί
Ε.Α.Κ.Α.Α.  Α.Ε.
VARDAX Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Φυσικό Αέριο ΔΕΠΑ Α.Ε.

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης