ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Γενικά

1.1. Ο παρών δικτυακός τόπος ανήκει στην Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, οδός Χειμάρρας 8Α, 15125, Μαρούσι,  ΓΕΜΗ: 000296601000, ΑΦΜ 094049864 (εφεξής η «Εταιρεία», «Εμείς») και παρουσιάζει πληροφορίες που αφορούν την Εταιρεία και τις συνδεδεμένες με αυτήν Εταιρείες (ο «Όμιλος»). Οι παρόντες όροι χρήσης (οι «Όροι Χρήσης», οι «Όροι») απευθύνονται στο ευρύ κοινό, τους μετόχους, τους επενδυτές, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο (οι «Χρήστες», «Εσείς») που επιθυμεί να περιηγηθεί στις σελίδες των δικτυακών τόπων που ανήκουν στην Εταιρεία ή/και υπόκεινται στη διαχείρισή της. Στους δικτυακούς τόπους της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται οι ιστότοποι www.helpe.gr, www.helleniqenergy.gr καθώς και μικροϊστότοποι (microsites) που χρησιμοποιούν το όνομα χώρου δευτέρου επιπέδου (second level domain) “helpe” (οι «Δικτυακοί Τόποι»). Οι Δικτυακοί Τόποι της Εταιρείας διέπονται στην ολότητά τους από τους παρόντες Όρους, οι οποίοι συμπληρώνονται από τυχόν ειδικότερους όρους που διατίθενται σε ευκρινές σημείο στους οικείους Δικτυακούς Τόπους. Όπου προβλέπεται η εφαρμογή ειδικότερων όρων σε σχέση με τη χρήση, τις υπηρεσίες και την εν γένει λειτουργία των ως άνω Δικτυακών Τόπων, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι και συμπληρώνονται με τους παρόντες. Εάν τυχόν οι παρόντες Όροι έρχονται σε αντίθεση με τους ειδικότερους όρους που αφορούν τους ως άνω Δικτυακούς Τόπους, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι. Όπου στο παρόν γίνεται λόγος για «Δικτυακό Τόπο» θα νοείται ότι καταλαμβάνει οποιονδήποτε από τους ως άνω Δικτυακούς Τόπους, εφόσον αρμόζει και συνάδει με το περιεχόμενο αυτού.

1.2. Η επίσκεψη και χρήση του Δικτυακού Τόπου και η πλοήγησή σας σε αυτόν πραγματοποιείται, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους (και τυχόν ειδικότερους που προβάλλονται στον Διαδικτυακό Τόπο, ανά περίπτωση) και προϋποθέτουν την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων. Οποιαδήποτε ενέργειά σας στο Δικτυακό Τόπο επιβεβαιώνει την εκ μέρους σας ανάγνωση των Όρων Χρήσης και την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Οι παρόντες Όροι αποτελούν ενιαίο κείμενο με την Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Cookies της Εταιρείας και θα πρέπει να διαβάζονται από κοινού. Κάνοντας χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου, οι Χρήστες δηλώνουν ότι έχουν αναγνώσει και τις ως άνω πολιτικές και ότι έχουν ενημερωθεί σχετικά με το περιεχόμενό τους. Σε περίπτωση διαφωνίας με αυτούς (ή και με ορισμένους από αυτούς), δεν θα πρέπει να προβαίνετε σε καμία ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησής.

1.3. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση αναφορικά με τους παρόντες Όρους, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εταιρεία μέσω της ενότητας Επικοινωνία. Οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση χορηγηθεί από την Εταιρεία αναφορικά με τους Όρους Χρήσης, δε συνιστά αντικατάσταση, υποκατάσταση ή τυχόν τροποποίηση αυτών, δεν ισοδυναμεί με απάντηση της Διοίκησης της Εταιρείας και θα παρέχεται αποκλειστικά με στόχο την εξυπηρέτηση του Χρήστη και την παροχή βοήθειας ως προς τον Δικτυακό Τόπο, οι δε Όροι αποτελούν τη μόνη και αποκλειστική συμφωνία της Εταιρείας και των Χρηστών, σχετικά με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου.

 

2. Περιεχόμενο Δικτυακού Τόπου

2.1. Στον παρόντα Δικτυακό Τόπο ενδέχεται ανά περίπτωση να βρίσκετε πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία και άλλες εταιρείες του Ομίλου, τη δραστηριότητά τους, τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες τους, αλλά και στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία της Εταιρείας και του Ομίλου, με τη μορφή αναρτήσεων, ενημερώσεων, άρθρων, ανακοινώσεων, εγγράφων, εντύπων, φορμών, ερωτηματολογίων, στατιστικών δεδομένων, φωτογραφιών, βίντεο, οπτικοακουστικού υλικού και λοιπού υλικού («Περιεχόμενο»). Στην περίπτωση που περιλαμβάνεται το ανωτέρω Περιεχόμενο στον Δικτυακό μας Τόπο επιδιώκουμε με αυτές την παροχή πλήρους και έγκριτης ενημέρωσης, σε σχέση με το όραμα της Εταιρείας και του Ομίλου μας, τη Διοίκηση, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Επισκεπτόμενοι το εν λόγω περιεχόμενο στον εκάστοτε Δικτυακό Τόπο μπορείτε, μεταξύ άλλων, να ενημερωθείτε για τις δράσεις  εταιρικής υπευθυνότητας, τις πρωτοβουλίες μας σε σχέση με την ενεργειακή μετάβαση και να λάβετε χρήσιμες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα οικονομικά στοιχεία που αφορούν την Εταιρεία και τον Όμιλο. Μέσω της παροχής στοχευμένης πληροφόρησης αποσκοπούμε στην παρουσίαση στο κοινό, τους μετόχους, τους επενδυτές και παν ενδιαφερόμενο της στρατηγικής, της εξέλιξης και της αποστολής της Εταιρείας.

2.2. Ο Δικτυακός Τόπος ενδέχεται να χρησιμοποιείται από την Εταιρεία μεταξύ άλλων και ως εργαλείο για την εκπλήρωση έννομων υποχρεώσεών της ως εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανώνυμης εταιρείας («Εκ του Νόμου Ενημερώσεις»). Στις Εκ του Νόμου Ενημερώσεις που πραγματοποιεί η Εταιρεία περιλαμβάνονται ενδεικτικά η υποχρέωση τακτικής, έκτακτης ή άλλης ενημέρωσης που φέρει η Εταιρεία ως εκδότρια εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών και άλλων κινητών αξιών, η υποχρέωση περιοδικής πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, υποχρεώσεις ανάρτησης πολιτικών, κανονισμών, δηλώσεων και αποφάσεων των οργάνων της Εταιρείας που προβλέπονται από το νόμο, καθώς και η εκπλήρωση καταστατικών υποχρεώσεων σχετικά με ανάρτηση ενημερώσεων στην ιστοσελίδα της. Όλες οι Εκ του Νόμου Ενημερώσεις που πραγματοποιούνται μέσω Δικτυακού Τόπου μας λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τα ρητώς οριζόμενα στην ελληνική νομοθεσία (όπως ενδεικτικά ως προς την πληρότητά τους, την έγκαιρη ανάρτηση και διάθεσή τους, την παραμονή τους στο Δικτυακό Τόπο για τα εκ του νόμου χρονικά προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα), τις αποφάσεις των αρμόδιων Αρχών και οργάνων και τις καταστατικές διατάξεις της Εταιρείας μας, αφορούν δε αποκλειστικά την ίδια (και όχι άλλες συνδεδεμένες εταιρείες ή και άλλες νομικές οντότητες του Ομίλου, τον Όμιλο συνολικά ή/και τρίτες νομικές οντότητες).

2.3. Στο Δικτυακό Τόπο της Εταιρείας ενδέχεται να προβάλλεται επίσης Περιεχόμενο άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου ή και τρίτων φυσικών ή και νομικών προσώπων («Περιεχόμενο Τρίτων»). Οι πληροφορίες που αφορούν στο εν λόγω Περιεχόμενο Τρίτων αντλούνται από τους οικείους δικτυακούς τόπους των τρίτων, οι οποίοι έχουν τον πλήρη έλεγχο για το περιεχόμενο που αναρτούν σε αυτούς και συνεπώς την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια και την εγκυρότητα τους και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρούνται δεσμευτικές για την Εταιρεία, η οποία δεν ελέγχει τακτικά ούτε οφείλει να ελέγχει την διαθεσιμότητα, την πληρότητα, την ακρίβεια, την εγκυρότητα του Περιεχομένου Τρίτων, την έγκαιρη προβολή και παρουσίασή του και αποποιείται κάθε ευθύνης σχετικά με αυτό.

2.4. Σας καλούμε να συμβουλεύεστε περιοδικά τους Διαδικτυακούς μας Τόπους προκειμένου (ανά περίπτωση) να ενημερώνεστε σχετικά με τη δράση της Εταιρείας, να παρακολουθείτε την πορεία της, να ανατρέχετε στο Περιεχόμενο που αναρτάται τακτικά, να λαμβάνετε έγκαιρη και έγκυρη γνώση των ως άνω Εκ του Νόμου Ενημερώσεων και να πληροφορείστε εν γένει σχετικά με θέματα που αφορούν την Εταιρεία μας.

 

3. Υπερσύνδεσμοι

3.1. Ο Δικτυακός Τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους ή διαφημιστικές καταχωρίσεις (banners) (εφεξής και «σύνδεσμοι») προς άλλους δικτυακούς τόπους, τόσο της Εταιρείας, των εταιρειών του Ομίλου ή και τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων. Οι σύνδεσμοι παρέχονται ως επί το πλείστον προς διευκόλυνση της πρόσβασης του Χρήστη στους οικείους δικτυακούς τόπους. Η περιήγηση σε αυτούς πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη και σύμφωνα με τους όρους που διέπουν την πλοήγηση και την χρήση των δικτυακών τόπων αυτών, όπως αυτοί είναι αναρτημένοι ή άλλως έχουν γνωστοποιηθεί στους χρήστες τους. Ο Χρήστης υποχρεούται να απευθύνεται απευθείας στους παρόχους αυτών των δικτυακών τόπων για τυχόν ερωτήσεις ή άλλα θέματα που σχετίζονται με την περιήγησή τους ή και τη χρήση αυτών. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων ή και οποιαδήποτε σύνδεση με τους δικτυακούς τόπους αυτούς που ενδέχεται να συνδέονται μέσω συνδέσμων με τον Δικτυακό Τόπο. Σημειώνεται ότι, με την επιφύλαξη των Δικτυακών Τόπων που ανήκουν στην Εταιρεία ή/και τους οποίους διαχειρίζεται η Εταιρεία, η Εταιρεία δε μπορεί να εγγυηθεί για τη νομιμότητα του περιεχομένου, τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών, τις πρακτικές προστασίας του απορρήτου και της ιδιωτικότητας, τους όρους χρήσης και την τήρηση τυχόν άλλων νομικών υποχρεώσεων, οι οποίες ενδέχεται να βαρύνουν άλλους δικτυακούς τόπους και νομικές οντότητες και ΡΗΤΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗΣ για κάθε περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σε αυτούς, την ποιότητα αυτού και των υπηρεσιών των τρίτων, αλλά και κάθε σύνδεσης της ίδιας με τους δικτυακούς τόπους αυτούς. 

3.2. Ο Δικτυακός Τόπος μπορεί να σας παρέχει και την επιλογή αλληλεπίδρασης με μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, κλπ), όπου διατηρούνται τα αντίστοιχα προφίλ και σελίδες της Εταιρείας. Η διάδρασή σας με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διέπεται από τους όρους χρήσης και πολιτικές που διαθέτουν αυτά, καθώς και από τις σχετικές πολιτικές που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, οι οποίες είναι κατά καιρούς διαθέσιμες στην Ενότητα «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ». Σας συνιστούμε, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, να διαβάσετε και όλους τους ανωτέρω όρους και πολιτικές πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε ενέργεια σε αυτά. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιεσδήποτε ενέργειες ή παραλείψεις οποιουδήποτε παρόχου υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης ή για τη χρήση εκ μέρους των Χρηστών των πληροφοριών και δεδομένων που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα τους. Για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει εξαιτίας ή με αφορμή τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ο Χρήστης πρέπει να απευθύνεται απευθείας σε αυτά και όχι στην Εταιρεία.

 

4. Διανοητική Ιδιοκτησία

4.1. Τα λογότυπα, εμπορικά σήματα (αγαθά βιομηχανικής ιδιοκτησίας), κατοχυρωμένα ή μη, διακριτικοί τίτλοι της Εταιρείας, κάθε άλλο υλικό προσδιοριστικό της ταυτότητας και της προέλευσης από την Εταιρεία, των υπηρεσιών της και έκαστου Δικτυακού Τόπου, το υλικό branding, τα ονόματα των υπηρεσιών, πρωτοβουλιών και ενεργειών, τα slogan, τα κείμενα, τα γραφικά, σχέδια, τα εικονίδια, οι εικόνες, τα στοιχεία ήχου, τα βίντεο, το λογισμικό και επιπλέον έκαστο όνομα χώρου και η αισθητική διαμόρφωση έκαστου Δικτυακού Τόπου (το “look and feel”, δηλαδή η παρουσίασή του), η συλλογή εικονιδίων και φωτογραφιών, η διάταξή τους και η συνολική σύνθεση της εικόνας της Εταιρείας που εμφανίζεται στο Δικτυακό Τόπο και σχετίζεται με αυτόν (το “Υλικό”), αποτελούν αντικείμενο διανοητικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας, τα οποία προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου και δεν επιτρέπεται η με οποιοδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, διανομή, αναπαραγωγή, μεταποίηση και η με οποιοδήποτε τρόπο μετάδοση, αντίστροφη μεταγλώττιση, δημόσια ανακοίνωση/επικοινωνία ή μετάφραση, χρήση οποιουδήποτε μέρους (ή/και του συνόλου) του Υλικού, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η χρήση του Υλικού που προβάλλεται σε Δικτυακό μας Τόπο αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται ρητά η χρήση αυτού για οποιαδήποτε εμπορική χρήση ή για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό.

4.2. Η εμφάνιση εμπορικών σημάτων της Εταιρείας σε Δικτυακό μας Τόπο δεν συνεπάγεται επ’ ουδενί και άδεια χρήσης αυτών από τους Χρήστες, ούτε συνεπάγεται τη σύνδεση μεταξύ της Εταιρείας ή  του Δικτυακού Τόπου και των Χρηστών του. Σε Δικτυακό μας Τόπο ενδέχεται επίσης, να φιλοξενούνται κατά καιρούς λογότυπα, εμπορικά σήματα, κατοχυρωμένα ή και μη κατοχυρωμένα διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα προϊόντων και επωνυμίες εταιρειών του Ομίλου ή και τρίτων εταιρειών κατά την ανάρτηση και δημιουργία Περιεχομένου. Το σύνολο της διανοητικής ιδιοκτησίας αυτής αποτελεί ωστόσο ιδιοκτησία των αντίστοιχων δικαιούχων. Τυχόν αναφορές σε προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες ή άλλες πληροφορίες, μέσω σημάτων, εμπορικών ονομασιών, προμηθευτών, κατασκευαστών ή άλλων γνωρισμάτων των δικαιούχων, δεν συνιστά ούτε υπονοεί οικειοποίηση, πρόταση ή χορηγία εκ μέρους της Εταιρείας. Ο Χρήστης δεν διαθέτει καμία άδεια ή συγκατάθεση χρήσης, με κανένα τρόπο, των εμπορικών σημάτων που εμφανίζονται στον Δικτυακό Τόπο και τα οποία ανήκουν κατά περίπτωση στον Δικτυακό Τόπο ή σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Επιπροσθέτως, όλες οι εμπορικές επωνυμίες που εμφανίζονται στον Δικτυακό Τόπο υπόκεινται δεόντως σε νομική προστασία.

4.3. Έκαστος Δικτυακός Τόπος διατίθεται «ως έχει» (“as is”) χωρίς να παρέχεται καμία πρόσθετη εγγύηση αναφορικά με συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες  αυτού ή/και την καταλληλόλητά του για τον σκοπό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από τους Χρήστες, πέραν των όσων ρητά αναφέρονται στους παρόντες.

4.4. Με τους παρόντες Όρους παρέχουμε σε εσάς μια περιορισμένη και μη μεταβιβάσιμη άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης του Δικτυακού Τόπου που επισκέπτεστε, αλλά όχι άδεια λήψης του περιεχομένου και του κώδικά του στο σύνολό του ή εν μέρει, παρά μόνο με τη ρητή γραπτή άδεια μας. Η άδεια που σας παρέχεται δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου ή του Περιεχομένου του. Έχετε δικαίωμα να χρησιμοποιείτε τα ανωτέρω μόνο για προσωπική σας χρήση.

4.5. Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείτε σύνδεση προς τον Δικτυακό μας Τόπο (linking) ή να χρησιμοποιείτε τεχνικές πλαισίου (framing) για να περιβάλλετε οποιοδήποτε αντικείμενο πνευματικής μας ιδιοκτησίας, χωρίς τη γραπτή μας συναίνεση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε «μετα-ετικέτες» ή οποιοδήποτε άλλο «κρυφό κείμενο» με βάση επωνυμίες ή εμπορικά σήματα της Εταιρείας μας και του Δικτυακού Τόπου, χωρίς τη ρητή γραπτή μας συγκατάθεση. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, η άδεια που έχει παραχωρηθεί παύει να ισχύει.

4.6. Οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τους ανωτέρω περιορισμούς ως προς τη χρήση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας θα λογίζεται ως παραβίαση των δικαιωμάτων της και η Εταιρεία θα δύναται να διεκδικήσει την ικανοποίηση παντός νόμιμου δικαιώματός της, ακόμα και δια της δικαστικής οδού ή να προσφύγει σε οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο ικανοποίησης των δικαιωμάτων της ή/και τη διεκδίκηση αποζημίωσής της για τυχόν βλάβη προς το σκοπό του περιορισμού κάθε σχετικής παράβασης και περαιτέρω παράνομης χρήσης των αγαθών διανοητικής ιδιοκτησίας.

 

5. Περιορισμός Ευθύνης

5.1. Με την επιφύλαξη των Εκ του Νόμου Ενημερώσεων, όπως αυτές καταγράφονται ανωτέρω, ο παρόν Δικτυακός Τόπος επιτελεί αποκλειστικά ενημερωτικούς σκοπούς. Το Περιεχόμενο που αναρτάται δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως δεσμευτικό για την Εταιρεία, εκτός αν άλλως ρητά ορίζεται στο οικείο σημείο Δικτυακού Τόπου μας, στο νόμο ή το καταστατικό της Εταιρείας. Οι Χρήστες κατανοούν ότι το Περιεχόμενο που δημοσιεύεται εν γένει σε Διαδικτυακό μας Τόπο δεν δημιουργεί καμία έννομη ή άλλη υποχρέωση στην Εταιρεία για πράξεις ή και παραλείψεις εκ μέρους της ή τρίτων. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την τυχόν καθυστέρηση στην ανάρτηση Περιεχομένου στο Δικτυακό Τόπο, την παράλειψη στην ανάρτησή του ή για τυχόν ανακρίβειες ή ανάκληση του Περιεχομένου που έχει αναρτηθεί στο Δικτυακό Τόπο κατόπιν αποφάσεων της Εταιρείας, πάντα υπό την επιφύλαξη της τήρησης εκ μέρους της των εκ του νόμου υποχρεώσεών της προς ενημέρωση και ανάρτηση των Εκ του Νόμου Ενημερώσεων, όπως αυτές καταγράφονται ανωτέρω.

5.2. Επιπλέον, ο Δικτυακός Τόπος ενδέχεται κατά καιρούς να φιλοξενεί δηλώσεις της Εταιρείας σχετικά με τις μελλοντικές επιχειρηματικές και οικονομικές επιδόσεις της, καθώς και με μελλοντικά γεγονότα ή περιστάσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν την Εταιρεία. Οι δηλώσεις αυτές βασίζονται σε εκτιμήσεις και τις τρέχουσες προσδοκίες της Εταιρείας, λαμβάνοντας ως παραδοχή την υφιστάμενη κατάστασή της, ενδέχεται δε να μην επιβεβαιωθούν. Η Εταιρεία δεν δεσμεύεται ως προς τις δηλώσεις αυτές και δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τυχόν διαφοροποίηση μεταξύ των δηλώσεών της για το μέλλον και της πραγματικής εξέλιξής της, δεν υποχρεούται δε να πραγματοποιεί, να επικαιροποιεί, ή και να απο-αναρτά τις εν λόγω δηλώσεις, εκτός αν αυτό προβλέπεται ρητά από το νόμο. Σε καμία περίπτωση οι σχετικές δηλώσεις δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους Χρήστες ως πρόσκληση από την Εταιρεία για επένδυση, συνεργασία, αγορά, πώληση ή και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια εκ μέρους των Χρηστών ή πρόταση προς υποβολή πρότασης εκ μέρους των Χρηστών προς την Εταιρεία για επένδυση, συνεργασία, αγορά, πώληση ή και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια εκ μέρους των Χρηστών. Η Εταιρεία αποποιείται πάσα ευθύνης για οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη των Χρηστών, η οποία βασίζεται στις δηλώσεις αυτές.

5.3. Οι πληροφορίες που αφορούν στο Περιεχόμενο Τρίτων, στους οποίους (τρίτους) συμπεριλαμβάνονται ενδεχομένως και εταιρείες ή άλλες νομικές οντότητες του Ομίλου, αντλούνται από τους οικείους δικτυακούς τόπους των τρίτων και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρούνται δεσμευτικές για την Εταιρεία, η οποία δεν ελέγχει τακτικά ούτε οφείλει να ελέγχει την διαθεσιμότητα, την πληρότητα, την ακρίβεια, την εγκυρότητα του Περιεχομένου Τρίτων, την έγκαιρη προβολή και παρουσίασή του και αποποιείται κάθε ευθύνης σχετικά με αυτό. Η Εταιρεία ουδεμία εγγύηση ή/και δήλωση παρέχει σε σχέση με Περιεχόμενο Τρίτων και δεν προβαίνει ούτε υποχρεούται να προβαίνει σε καμία περίπτωση στον έλεγχο αυτού. Οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με το Περιεχόμενο Τρίτων βαρύνει αποκλειστικά τη νομική οντότητα ή και το φυσικό πρόσωπο που αφορά και που το δημοσίευσε ή το παρείχε στην Εταιρεία.

5.4. Ο παρόν Δικτυακός Τόπος διατίθεται προς ενημέρωση και διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων Χρηστών, με σκοπό την όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη και έγκυρη παροχή κατευθύνσεων και την ολοκληρωμένη παρουσίαση της Εταιρείας. Κανένα Περιεχόμενο που αναρτάται στον Δικτυακό Τόπο δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως πρόταση από την Εταιρεία για επένδυση, συνεργασία, αγορά, πώληση ή και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή και παράλειψη εκ μέρους των Χρηστών ή πρόσκληση προς υποβολή πρότασης εκ μέρους των Χρηστών προς την Εταιρεία για επένδυση, συνεργασία, αγορά, πώληση ή και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή και παράλειψη εκ μέρους των Χρηστών. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν παροτρύνει τους Χρήστες να προβούν σε οποιαδήποτε σύμβαση με οποιαδήποτε νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο, σε αγορά μετοχών, ομολόγων, άλλων επενδυτικών προϊόντων ή σε συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο στην Εταιρεία. Κανένα σημείο του Δικτυακού Τόπου και κανένα σχετικό Περιεχόμενο δεν θα πρέπει να λογίζεται ως δήλωση ή και εγγύηση εκ μέρους της Εταιρείας ως προς ενδεχόμενη κερδοφορία ή άλλη επιτυχία ή αποδοχή του Χρήστη για οποιοδήποτε εγχείρημα το οποίο αναλαμβάνει βάσει του Περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου. Αποτελεί ευθύνη του Χρήστη να ζητά περαιτέρω διευκρινίσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες, εφόσον προτίθεται να λάβει αποφάσεις με έννομες συνέπειες. Η Εταιρεία ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΑΣΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΥΧΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ, οι οποίοι ενήργησαν ως άνω.

5.5. Η Εταιρεία ενεργεί πάντοτε καλόπιστα και στο πλαίσιο των όσων προβλέπει ο νόμος και οι παρόντες Όροι. Συνεπώς, έχει λάβει και εξακολουθεί αδιαλείπτως να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέτρα και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου (α) ο Δικτυακός Τόπος να λειτουργεί αδιαλείπτως και προσηκόντως χωρίς προβλήματα, διακοπές, καθυστερήσεις, σφάλματα ή λάθη, (β) τα δεδομένα/πληροφορίες που χορηγούνται και διαβιβάζονται μέσω έκαστου Δικτυακού Τόπου να μην αλλοιώνονται, (γ) η τεχνολογία που χρησιμοποιείται ή οι εξυπηρετητές (Servers) μέσω των οποίων ο Δικτυακός Τόπος τίθεται στη διάθεση των Χρηστών να μην περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά ή προγράμματα λογισμικού, (δ) το Περιεχόμενο να είναι πλήρες και επικαιροποιημένο, ωστόσο ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ για όλα τα ανωτέρω και δεν υποχρεούται σε αποζημίωση, σε περίπτωση που ο Χρήστης υποστεί οποιαδήποτε ζημία για τους ως άνω λόγους.

5.6. Το Περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου ενημερώνεται καθημερινά και βρίσκεται υπό συνεχή συντήρηση με στόχο την παροχή έγκριτου, αληθούς και επικαιροποιημένου περιεχομένου. Παρόλα αυτά, ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις, για τεχνικούς ή άλλους συναφείς λόγους, να παρουσιάζονται κάποια σφάλματα ως προς τη λειτουργία ή/και το Περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων τυπογραφικών λαθών ή και ελλείψεων, ελλιπών πληροφοριών ή και άλλων παραλείψεων. Δεδομένου ότι το διαδίκτυο αποτελεί ένα χώρο με πολλές πηγές πληροφόρησης και βρίσκεται εκτεθειμένο σε πολλές κακόβουλες ενέργειες τρίτων μερών, παροτρύνουμε τους Χρήστες προτού λάβουν ορισμένες αποφάσεις, εφόσον αυτές πηγάζουν από το Περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου, να βεβαιώνονται ότι έχουν ενώπιον τους το πιο επικαιροποιημένο και έγκυρο υλικό (π.χ. τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, την τελευταία εκδοχή/έκδοση του εντύπου, την τελευταία ανακοίνωση της Εταιρείας κλπ.). Παροτρύνουμε τους Χρήστες να ελέγχουν και να διασταυρώνουν κατόπιν σύγκρισης και με άλλες πηγές το Περιεχόμενο που δεν ανήκει στην αποκλειστική σφαίρα επιρροής της Εταιρείας και δεν αποτελεί μέρος των Εκ του Νόμου Ενημερώσεων της Εταιρείας, όπως για παράδειγμα το Περιεχόμενο Τρίτων, τυχόν αλλαγής των υπερσυνδέσμων που οδηγούν σε άλλους δικτυακούς τόπους, τυχόν τροποποιημένες/ επικαιροποιημένες ανακοινώσεις που αφορούν ζητήματα υποβολής δικαιολογητικών, προτάσεων και λοιπών εγγράφων προς την Εταιρεία.

5.7. Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσει την καλή συντήρηση και διαθεσιμότητα έκαστου Δικτυακού Τόπου. Η διαθεσιμότητα του Δικτυακού Τόπου μπορεί, ωστόσο, να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των Χρηστών, την κατάσταση των δικτύων επικοινωνίας, τον αριθμό των ατόμων που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν το Διαδικτυακό Τόπο την ίδια χρονική στιγμή ή από άλλες αιτίες και για το λόγο αυτό μπορεί αυτός να μην λειτουργεί είτε καλά είτε καθόλου ή μπορεί να χρειαστεί συντήρηση χωρίς καμία προειδοποίηση. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει την αναστολή ή τη διακοπή της πρόσβασης σε μέρος ή και στο σύνολο του Δικτυακού Τόπου με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες, εάν συντρέξουν συνθήκες πέραν από τον έλεγχό της, οι οποίες καθιστούν απαραίτητη την αναστολή ή τη διακοπή πρόσβασης, όπως, ενδεικτικά, σε περίπτωση δυσλειτουργιών πληροφοριακών συστημάτων ή τηλεπικοινωνιακών δικτύων, τεχνικών προβλημάτων ή για λόγους τακτικής ή έκτακτης συντήρησης ή σε άλλες περιπτώσεις σημαντικών έκτακτων γεγονότων. Η  Εταιρεία δεν ευθύνεται για μη ορθή ή πλημμελή λειτουργία του Δικτυακού Τόπου εφόσον αυτή οφείλεται σε περιστάσεις που εκφεύγουν του ελέγχου της ή σε γεγονότα ανωτέρας βίας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά, τυχόν τεχνικών ή άλλων προβλημάτων στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο). Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι ούτε η Εταιρεία ούτε τρίτοι φορείς παροχής περιεχομένου ευθύνονται για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, ειδική, θετική ή αποθετική,  ή οποιαδήποτε άλλη ζημία που σχετίζεται ή προκύπτει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του Δικτυακού Τόπου. Αυτές περιλαμβάνουν ζημίες για σφάλματα, παραλείψεις, διακοπές, ελαττώματα, καθυστερήσεις, ιούς υπολογιστών, απώλειες κερδών, απώλειες δεδομένων, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και τροποποίηση των αρχείων και των δεδομένων σας, καθώς και κάθε άλλη υλική ή άυλη απώλεια ή ζημία. 

5.8. Η Εταιρεία, οι διαχειριστές έκαστου Δικτυακού Τόπου, η διοίκηση, οι υπάλληλοι, συνεργάτες, προστηθέντες καθώς και τυχόν εκπρόσωποί της, δεν θα καθίστανται σε καμία περίπτωση υπεύθυνοι απέναντι στους Χρήστες ή σε οποιονδήποτε τρίτο έλκει δικαιώματα εξ’ αυτών για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική/εξαιρετική, ποινική, αστική, διοικητική, θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη παρεπόμενη ζημία, που να οφείλεται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

 • Στην εκ μέρους των ως άνω προσώπων χρήση του Περιεχομένου ή/και των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου.
 • Στην αδυναμία πρόσβασης των ανωτέρω προσώπων στο περιεχόμενο ή/και τις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου.
 • Στη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση των διακομιστών της Εταιρείας ή/και οποιασδήποτε επιχειρηματικής πληροφορίας που τυχόν είναι αποθηκευμένη σε αυτούς.
 • Στη διακοπή ή παύση της μετάδοσης του συνόλου ή/και μέρους του Περιεχομένου του Δικτυακό Τόπου για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. 
 • Στην ύπαρξη σφαλμάτων, ιών και λοιπών συναφών απειλών για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία ενδέχεται να μεταδοθούν μέσω του Δικτυακού Τόπου από τρίτα μέρη.
 • Σε οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο ή υπηρεσία που διατίθεται μέσω του Δικτυακού Τόπου.
 • Στην ορθότητα, πληρότητα ή την ποιότητα των πληροφοριών των εκπεφρασμένων από τρίτους που τυχόν προβάλλονται μέσω του Δικτυακού Τόπου ή και στις οποίες ανακατευθύνεται ο Χρήστης μέσω του Δικτυακού Τόπου.
 • Σε οποιαδήποτε δήλωση ή συμπεριφορά τρίτου μέρους σχετικά με το Δικτυακό Τόπο.
 • Χρήση ή αδυναμία στη χρήση οποιουδήποτε τμήματος του Δικτυακού Τόπου.
 • Σε λάθη, παραλείψεις, τεχνικά κωλύματα, βλάβες ή δυσλειτουργίες των τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, του Διαδικτύου, του δικτυακού τόπου, των Internet Service Providers.

5.9. Η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση βλάβης των Χρηστών από πληροφορίες και υπηρεσίες έκαστου Δικτυακού Τόπου και εν γένει οποιαδήποτε χρήση  Δικτυακού μας Τόπου. Όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που τίθενται στο παρόν, ισχύουν στο σύνολό τους ως έγκυροι και σύμφωνοι με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, και οι Χρήστες συναινούν στις εξαιρέσεις και περιορισμούς αυτούς.

5.10. Ο περιορισμός της ευθύνης έχει εφαρμογή είτε η τυχόν ευθύνη προέρχεται από δηλώσεις εγγύησης της Εταιρείας, είτε προκύπτει από σύμβαση ή αδικοπραξία είτε βασίζεται σε οποιαδήποτε άλλη νομική βάση.

 

6. Υποχρεώσεις Χρήστη περί Ορθής Χρήσης έκαστου  Δικτυακού Τόπου

6.1. Οι Χρήστες οφείλουν να κάνουν χρήση του Δικτυακού Τόπου σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης και τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς και σύμφωνα με την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη.

6.2. Οι Χρήστες, με την πλοήγησή τους στον Διαδικτυακό Τόπο αποδέχονται ότι κατά τη χρήση απαγορεύεται:

 • Να χρησιμοποιούν το Δικτυακό Τόπο με οποιοδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει ή να προκαλέσει οποιαδήποτε βλάβη στην Εταιρεία, σε άλλους Χρήστες ή τρίτα μέρη ή να υπονομεύσει με οποιοδήποτε τρόπο την ασφάλεια της σύνδεσης στο διαδίκτυο ή/και την εμπειρία πλοήγησης των Χρηστών εν συνόλω.
 • Να ενεργούν κατά τη χρήση του Δικτυακού Τόπου οτιδήποτε αποτελεί παραβίαση νομικών διατάξεων (ποινικών, αστικών, διοικητικών, εθνικών ή διεθνών) σε σχέση με τα δικαιώματα των Χρηστών στο διαδίκτυο ή άλλων ανθρώπων εν γένει.
 • Οποιασδήποτε μορφής πειρατεία Λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπή, αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και του περιεχομένου και υλικού (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα κτλ.) του Δικτυακού Τόπου.
 • Η μεταφόρτωση του Δικτυακού Τόπου, αποστολή και προώθηση πληροφοριών ή προγραμμάτων λογισμικού μέσω αυτού, που ενδεχομένως περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή χαρακτηριστικά και λειτουργίες τα οποία δύνανται να έχουν ως αποτέλεσμα την δυσλειτουργία του Δικτυακού Τόπου ή την πρόκληση αυξημένης κίνησης σε αυτόν και τα οποία ενδέχεται να καθιστούν δυσχερή τη χρήση του από άλλους Χρήστες.
 • Η χρήση του Δικτυακού Τόπου με οποιοδήποτε τρόπο, ο οποίος ανεξαρτήτως σκοπού (εν γνώσει απατηλός ή αμέλεια) θα μπορούσε να επηρεάσει την ομαλή λειτουργία του και να οδηγήσει σε δυσλειτουργία.
 • Η διευκόλυνση με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο της πρόσβασης τρίτων στο Δικτυακό Τόπο και σε κάθε είδους δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και προσωπικών δεδομένων) και πληροφορίες για παράνομους σκοπούς και για μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
 • Η μετάδοση ιών, εγγράφων και πληροφοριών μέσω του Δικτυακού Τόπου, τα οποία είναι παράνομα, επιβλαβή, προσβλητικά, απειλητικά, δυσφημιστικά ή επικίνδυνα για την ασφάλεια του και για τη φήμη της Εταιρείας και των συνδεόμενων με αυτόν οντοτήτων ή άλλων Χρηστών.
 • Οποιαδήποτε πράξη διάθεσης του Δικτυακού Τόπου σε τρίτα μέρη για οποιαδήποτε χρήση και σκοπό πέραν των όσων ρητά επιτρέπονται και αναφέρονται στους παρόντες Όρους.
 • Η διασύνδεση του Δικτυακού Τόπου με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία των Χρηστών χωρίς την ρητή και γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας.
 • Οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει την δυνατότητα χρήσης του Δικτυακού Τόπου από άλλους Χρήστες, ή να παρακάμψει τα δικαιώματα άλλων Χρηστών, όπως για παράδειγμα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα επί των προσωπικών τους δεδομένων κλπ.
 • Μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση του περιεχομένου.
 • Εν γένει κάθε πράξη ή παράλειψη η οποία μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή ή/και τροποποίηση δεδομένων που περιέχονται στο Δικτυακό Τόπο, στη θέση των άλλων Χρηστών σε δυσμενή ή άβολη θέση, καθώς και σε κάθε πράξη που ενδέχεται να παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη πράξη ή παράλειψη.

6.3. Οι Χρήστες δηλώνουν ρητά και εγγυώνται: α) ότι θα αποζημιώσουν την Εταιρεία, τη διοίκηση, διευθυντές, στελέχη, τους διαχειριστές του Δικτυακού Τόπου, υπαλλήλους, εκπροσώπους, συνεργάτες, αντιπροσώπους, προστηθέντες, προμηθευτές, εργολάβους και οιονδήποτε τρίτον έλκει δικαιώματα εξ’ αυτών, από οποιαδήποτε ζημία, απώλεια, έξοδο τυχόν υποστούν, συνεπεία παράβασης εκ μέρους των Χρηστών (ή τρίτων εξουσιοδοτημένων από αυτούς) των διατάξεων του παρόντος και ειδικότερα των απαγορεύσεων που διατυπώνονται με το παρόν ή παράβασης εκ μέρους τους της κείμενης νομοθεσίας ή/και δικαιωμάτων των ανωτέρω προσώπων ή/ και τρίτων κατά τη χρήση του Δικτυακού Τόπου και β) δε θα στραφούν κατά της Εταιρείας και των ανωτέρω προσώπων, για την ικανοποίηση οποιασδήποτε αξίωσης ή/και δαπάνης (συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων) η οποία προέρχεται από την χρήση του Δικτυακού Τόπου.

 

7. Τελικές διατάξεις

7.1. Τροποποίηση των παρόντων όρων: Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανανεώνει, διαγράφει, προσθέτει, περιορίζει μονομερώς τους παρόντες Όρους, στο σύνολό τους ή εν μέρει για το σύνολο των Διαδικτυακών Τόπων ή για καθένα εξ αυτών ξεχωριστά, καθώς και τις Πολιτικές της κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή έγκριση των Χρηστών. Αποτελεί ευθύνη του Χρήστη ο τακτικός έλεγχος των παρόντων Όρων για τυχόν αλλαγές. Η συνέχιση της πλοήγησής στο Δικτυακό Τόπο κατόπιν των τροποποιήσεων, συνεπάγεται και ρητή αποδοχή των αλλαγών αυτών.

7.2. Προσωπικά Δεδομένα: Φέρετε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σε σχέση με τα δεδομένα (προσωπικά και άλλα) τα οποία μας χορηγείτε κατά την επικοινωνία σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας ή άλλων σημείων έκαστου Δικτυακού μας Τόπου. Για την ενημέρωσή σας σχετικά με το είδος των δεδομένων που τηρούμε για εσάς, την επεξεργασία που τυγχάνουν και τους σκοπούς αυτής, τους αποδέκτες των δεδομένων σας, καθώς για τα δικαιώματά σας επί αυτών, αλλά και για τη λήψη άλλων συναφών πληροφοριών που αφορούν στην προστασία και στην ασφάλειά τους, παρακαλούμε όπως ανατρέχετε στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και στην Πολιτική Cookies μας, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά.

7.3. Παραίτηση: Καμία καθυστέρηση, αμέλεια ή ανοχή της Εταιρείας στην επιβολή της τήρησης κάποιου παρόντος όρου από τον Χρήστη, δεν αποτελεί παραίτηση ούτε βλάπτει προβλεπόμενο στην παρούσα  δικαίωμά της.

7.4. Ακυρότητα όρων: Εάν οποιοσδήποτε παρόν όρος ήθελε κριθεί από οποιοδήποτε αρμόδιο Δικαστήριο η Αρχή ως άκυρος και κατά συνέπεια ανεφάρμοστος, ο όρος αυτός δε θα συμπαρασύρει σε ακυρότητα τους υπόλοιπους όρους της παρούσης, οι οποίοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ. Στην περίπτωση που κάποιο τμήμα του παρόντος κηρυχθεί ή ορισθεί με δικαστική απόφαση άκυρο, η ακυρότητα αυτή δεν θα επηρεάσει το κύρος του υπολειπόμενου τμήματος του παρόντος, το οποίο θα παραμείνει ισχυρό σαν οι παρόντες Όροι να είχαν εκτελεσθεί με το άκυρο τμήμα τους διαγεγραμμένο. Η Εταιρεία θα επιδιώξει να αντικαταστήσει κάθε άκυρο όρο, με νέο έγκυρο όρο, του οποίου το αποτέλεσμα θα είναι το εγγύτατο ισοδύναμο αυτού που ακυρώθηκε.

7.5. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία: Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα των παρόντων Όρων, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών που απορρέουν είτε από τους παρόντες Όρους είτε από αδικοπραξία, ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών.

 

 

 
Copyright © 2020 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης | Ρυθμίσεις Cookies