ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η παρούσα Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας δίδεται από τις ακόλουθες εταιρείες:
 

Επωνυμία:

HELLENiQ ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.:

000296601000

Έδρα:

Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι

 
 

Επωνυμία:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ 

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.:

162093601000

Έδρα:

Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι

 
 

Επωνυμία:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.:

155428801000

Έδρα:

Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι

 
 

Επωνυμία:

HELLENIC PETROLEUM DIGITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.:

161519601000

Έδρα:

Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι

 
 
 

Επωνυμία:

ΑΤΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.:

027076740000

Έδρα:

Χειμάρρας 8Α, 15125-Μαρούσι 

 
 

Επωνυμία:

ΝΤΙΑΞΟΝ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΒΕΕ

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.:

002661001000

Έδρα:

Γραβιάς 4Α, 15125-Μαρούσι 

 
 

Επωνυμία:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.:

000248401000 

Έδρα:

Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι 

 
 

Επωνυμία:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ  

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.:

6368701000

Έδρα:

Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι 

 
 

Επωνυμία:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.:

007119101000

Έδρα:

Γραβιάς 4Α, 15125-Μαρούσι 

 
 

Επωνυμία:

ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε.

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.:

003434101000

Έδρα:

Γραβιάς 4Α, 15125-Μαρούσι 

 
 

Επωνυμία:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΙΩΝ ΑΕ   

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.:

118445401000

Έδρα:

Γραβιάς 4Α, 15125-Μαρούσι 

 
 

Επωνυμία:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΑΕ

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.:

133838901000

Έδρα:

Γραβιάς 4Α, 15125, Μαρούσι

 
 

Επωνυμία:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΛΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ ΑΕ 

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.:

007726301000

Έδρα:

Χειμάρρας 8Α, 15125-Μαρούσι 

 
 

Επωνυμία:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΘΡΑΚΩΝ ΑΕ 

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.:

135236701000

Έδρα:

Γραβιάς 4Α, 15125, Μαρούσι

 
 

Επωνυμία:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΣΚΟΠΙΑ - ΒΑΡΔΑΞ ΑΕ

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.:

058928704000

Έδρα:

7ο ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΒΕΡΟΙΑΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 57008

 
 

Επωνυμία:

ΕΚΟΤΑ ΚΩ ΑΕ

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.:

071185720000

Έδρα:

Δήμος Κω

 
 

Επωνυμία:

ΚΑΛΥΨΩ Κ.Ε.Α. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.:

0006327401000

Έδρα:

ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

 
(στο εξής «Εμείς», o «Όμιλος», η «Εταιρεία»).

 

1. Αντικείμενο

Η παρούσα ειδοποίηση περιγράφει τις πρακτικές μας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή τη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, συσχέτιση ή συνδυασμό, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή προσωπικών δεδομένων των πελατών μας χονδρικής και λιανικής, (στο εξής οι «Πελάτες»), καθώς και των ατόμων επικοινωνίας των πελατών μας ή των νομίμων εκπροσώπων τους. Για τις επεξεργασίες αυτές, Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τις ανάγκες της παρούσας ειδοποίησης είναι η εταιρεία του Ομίλου με την οποία συμβάλλεστε (η «Εταιρεία»).

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα ειδοποίηση όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την κοινοποίησή τους σε εσάς, είτε μέσω e-email είτε με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο είτε με οποιοδήποτε άλλον τρόπο η Εταιρεία κρίνει πρόσφορο.

2. Δεδομένα που συλλέγονται

Στο πλαίσιο της σύναψης της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του προσυμβατικού σταδίου, αλλά και κατά την εκτέλεση της σύμβασης η Εταιρεία συλλέγει τα εξής προσωπικά δεδομένα των Πελατών της:

 • Ονοματεπώνυμο,
 • ΑΦΜ,
 • άλλα ταυτοποιητικά στοιχεία,
 • διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail),
 • τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό και κινητό),
 • αριθμό πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών,
 • αριθμό τραπεζικού λογαριασμού
 • διεύθυνση (οδό, αριθμό, κώδικα),
 • στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνιστικών διαδικασιών ή διαδικασιών αξιολόγησης, που σχετίζονται με την πιστοληπτική σας ικανότητα, την περιουσιακή σας κατάσταση ή/και την οικονομική σας συμπεριφορά
 • δεδομένα που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. δεδομένα παραγγελιών, πληρωμών, εμπράγματων και άλλων εξασφαλίσεων, οφειλές, καταβολές και ανεξόφλητα υπόλοιπα).
3. Πηγές συλλογής των δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται κυρίως:

Από εσάς

Η Εταιρεία, προκειμένου να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις απέναντί σας, χρειάζεται ορισμένες πληροφορίες, όπως όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, ΑΦΜ κ.λπ., τις οποίες παρέχετε στην Εταιρεία οι ίδιοι.

Από άλλες πηγές

Επίσης, λαμβάνουμε προσωπικά δεδομένα για εσάς και από άλλες πηγές. Στις πηγές αυτές συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Α.Ε. (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.), η ICAP, η Hellastat, δημόσιες πηγές (ΦΕΚ, ΓΕΜΗ, επαγγελματικοί οδηγοί κ.λπ.), όπου υπάρχουν δημόσιες καταχωρήσεις αναφορικά με την επαγγελματική σας δραστηριότητα.

Αυτόματα

Προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγονται αυτόματα περιλαμβάνουν το οπτικοακουστικό υλικό (συμπεριλαμβανομένης και της ημερομηνίας και της ώρας) που παράγεται όταν εισέρχεστε σε περιοχή όπου λειτουργεί εσωτερικό κύκλωμα καταγραφής (CCTV).

 
4. Σκοποί Επεξεργασίας

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα που αναφέρονται ανωτέρω για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεών της, στο πλαίσιο της πώλησης πετρελαίου θέρμανσης και καυσίμων.
 • Για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεών της, στο πλαίσιο του εφοδιασμού αεροπορικών ή ναυτιλιακών καυσίμων.
 • Για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεών της, στο πλαίσιο του εφοδιασμού με καύσιμα μεγάλων τελικών καταναλωτών (π.χ. ΔΕΗ, Ένοπλες Δυνάμεις).
 • Για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεών της, στο πλαίσιο της απευθείας πώλησης πετρελαιοειδών σε πρατήρια και κοινοπραξίες πρατηρίων.
 • Για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεών της, στο πλαίσιο της πώλησης πετροχημικών σε εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, ασφάλτου και υγραερίου.
 • Για τη διεξαγωγή διαγωνισμών ή την απευθείας διαπραγμάτευση για τη σύναψη συμβάσεων.
 • Για την τήρηση αρχείου Πελατών χονδρικής και λιανικής.
 • Για την παρακολούθηση των πληρωμών.
 • Για την εξυπηρέτηση και υποστήριξη των Πελατών της.
 • Για την επικοινωνία με καταναλωτές υγραερίου και πετρελαίου θέρμανσης.
 • Για την οικονομική αξιολόγηση των Πελατών και την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου, μέσω του πιστωτικού ελέγχου των Πελατών.
 • Για την τήρηση αρχείου επισφαλών Πελατών.
 • Για την τήρηση αρχείου εμπράγματων και άλλων εξασφαλίσεων.
 • Για τη διαχείριση και την εξασφάλιση των απαιτήσεων της έναντι των Πελατών.
 • Για την αξιολόγηση των Πελατών και της συναλλακτικής τους συμπεριφοράς.
 • Για φορολογική χρήση, για λόγους τιμολόγησης και απόδειξης της συναλλαγής.
 • Για την προστασία της περιουσίας της Εταιρείας (εγκαταστάσεις, υποδομές, εξοπλισμός κτλ.).
 • Για την αποστολή ενημερωτικού και προωθητικού υλικού.
 • Για την ενημέρωση της Διοίκησης, σχετικά με συμφωνίες μεταξύ της Εταιρείας και των Πελατών.
 • Για την διεξαγωγή εσωτερικού ελέγχου.
 • Για την επιβεβαίωση και εκκαθάριση των συναλλαγών και την παρακολούθηση των πληρωμών.
 • Για τη νομική υποστήριξη της Εταιρείας.
 • Για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του προσωπικού της Εταιρείας.
 • Για τη δημιουργία προφίλ∙ εφόσον λάβουμε τη συγκατάθεσή σας για την εν λόγω επεξεργασία, λαμβάνουμε υπ’ όψη τα δεδομένα που μας δίνετε και τα στοιχεία που προκύπτουν από τη χρήση των υπηρεσιών μας, με σκοπό να σας στέλνουμε μηνύματα εμπορικής επικοινωνίας που ταιριάζουν με τις προτιμήσεις και το προφίλ σας.

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών της αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και ενημερώνονται.

.
 
5. Νομική Βάση 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι δυνάμει των οποίων η Εταιρεία επεξεργάζεται νόμιμα τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών της και για την κάθε μία επεξεργασία που εκτελεί υφίσταται τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες νομικές βάσεις:

α) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας.

Για να είναι δυνατή η εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι των Πελατών της,  αλλά και η παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών τους, η νομική βάση στο πλαίσιο της οποίας η Εταιρεία επεξεργάζεται νόμιμα τα δεδομένα των Πελατών της είναι το άρθρο 6, παρ.1 (β) του ΓΚΠΔ, όπου προβλέπεται ότι η Εταιρεία μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα εφόσον «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης, της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος».

Σας ενημερώνουμε ότι, σε περίπτωση που αρνηθείτε να μας παράσχετε δεδομένα που μας είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης (όπως λ.χ. τα πλήρη στοιχεία σας, η διεύθυνσή σας ή το ΑΦΜ σας), δε θα είναι δυνατή η αξιολόγηση της προσφοράς σας ή η σύναψη και η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης.

β) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις έννομες υποχρεώσεις της.

Πέρα από τις συμβατικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, η Εταιρεία πρέπει να συμμορφώνεται και με υποχρεώσεις της που πηγάζουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 6, παρ.1 (γ) του ΓΚΠΔ, η Εταιρεία μπορεί να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα όταν η επεξεργασία «είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωσή της με έννομη υποχρέωσή της», όπως είναι, για παράδειγμα, η τιμολόγηση και η διαβίβαση των δεδομένων σας σε φορολογικές αρχές.

γ) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 6, παρ.1 (στ) του ΓΚΠΔ η Εταιρεία  μπορεί να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα όταν η επεξεργασία αυτή «είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

Οι ακόλουθες περιπτώσεις που παρατίθενται συνιστούν μη εξαντλητική αναφορά των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκονται, ώστε να επιτελούνται με επιτυχία οι εταιρικοί σκοποί:

 • Η απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας, η αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τους Πελάτες της και η ταχύτερη διενέργεια των συναλλαγών της.
 • Η ενημέρωση της Διοίκησης σχετικά με συμφωνίες μεταξύ της Εταιρείας και των Πελατών, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της Εταιρείας.
 • Η αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου μέσω του πιστωτικού ελέγχου των Πελατών, προκειμένου η Εταιρεία να είναι σε θέση να εκτιμήσει τον επιχειρηματικό κίνδυνο των συναλλαγών της και να προβαίνει στις ανάλογες συμφωνίες (λ.χ. παροχή ή μη πιστώσεων, λήψη εξασφαλίσεων κ.ο.κ.).
 • Η τήρηση αρχείου επισφαλών Πελατών, προκειμένου η Εταιρεία να είναι σε θέση να παρακολουθεί και να επιδιώκει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεών της.
 • Η επιβεβαίωση και η εκκαθάριση των συναλλαγών, η παρακολούθηση των πληρωμών και η εξασφάλιση των απαιτήσεων της.
 • Η διεξαγωγή ελέγχων για τη διασφάλιση της τήρησης των εταιρικών Διαδικασιών και Πολιτικών.

 

δ) Η Εταιρεία έχει λάβει τη συγκατάθεση των Πελατών της για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας με θετική ενέργεια (opt-in) προτού προβούμε σε συγκεκριμένες επεξεργασίες των δεδομένων σας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για να σας αποστέλλουμε ενημερωτικό και προωθητικό υλικό που ταιριάζει στις προτιμήσεις σας.

Έχετε πάντοτε και ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με επικοινωνία στο e-mail DPO@helleniq.gr. Σε περίπτωση που ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, δε θα είναι πλέον εφικτή η διενέργεια των επεξεργασιών που βασίζονται σε αυτήν. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν από την ανάκλησή της.

 
6. Χρονικό διάστημα διατήρησης
 
Η Εταιρεία θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου και μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται ανωτέρω ή για το χρονικό διάστημα που απαιτείται εκ του Νόμου ή για την υπεράσπιση της Εταιρείας έναντι πιθανών δικαστικών ενεργειών για την επιδίωξη απαιτήσεων.
 
 
7. Ασφάλεια Πληροφοριών
 
Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία διεξάγεται με τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Συγκεκριμένα, διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της Εταιρείας, ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.
 
 
8.  Διαβίβαση σε Τρίτους

Η Εταιρεία δεν προβαίνει με κανένα τρόπο στην διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των Πελατών της ή σε διασύνδεση του αρχείου της έναντι οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος με οποιεσδήποτε τρίτες ιδιωτικές επιχειρήσεις, φυσικά η νομικά πρόσωπα, Δημόσιες Αρχές ή υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς.

Η Εταιρεία ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση ή να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών της σε:

 • Τρίτους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι εκτελούν για λογαριασμό της Εταιρείας διάφορες λειτουργίες, (συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του χώρου και της ασφάλισης) και σε εξωτερικούς συμβούλους, συνεργάτες, δικηγόρους, λογιστές, ελεγκτές, αλλά και παρόχους τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, καθώς και συμβούλους Πληροφορικής.
 • Χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς: Μπορεί να ανταλλάξουμε δεδομένα με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς/ιδρύματα στα οποία έχετε τραπεζικό λογαριασμό για την διεκπεραίωση πληρωμών.
 • Άλλες εταιρείες του Ομίλου στο πλαίσιο της κεντροποιημένης διαχείρισης των πωλήσεων από την αρμόδια Διεύθυνση του Ομίλου.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους παραπάνω συνεργαζόμενους με εμάς φορείς διεξάγεται υπό τον έλεγχό μας και μόνον κατ’ εντολή μας και υπόκειται στην ίδια πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας ή σε πολιτική του ίδιου τουλάχιστον επιπέδου προστασίας.

Περαιτέρω, η Εταιρεία διαβιβάζει τα στοιχεία σας στο πλαίσιο των κανονιστικών της υποχρεώσεων σε:

 • Φορολογικές, Ελεγκτικές και άλλες Δημόσιες Αρχές, όταν θεωρούμε με καλή πίστη ότι ο Νόμος ή άλλη κανονιστική πράξη μας υποχρεώνει να παρέχουμε πρόσβαση ή να διαβιβάσουμε τα δεδομένα αυτά.
 • Αρμόδιες αρχές επιβολής του Νόμου: Μπορεί να διαθέσουμε τα δεδομένα σας στις Αστυνομικές και άλλες αρμόδιες αρχές επιβολής του Νόμου ή διοικητικές αρχές, εφόσον αυτό απαιτείται από το Νόμο ή από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη εκτελεστή πράξη ή εντολή.

Τυχόν διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (δηλαδή εκτός κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, και του Λιχτενστάιν) θα γίνεται μόνο σε συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στην προστασία των δεδομένων και μόνο όταν παρέχονται επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων σας.

Εάν η Εταιρεία συγχωνευθεί ή εξαγορασθεί από άλλη επιχείρηση στο μέλλον, ή εάν απαιτήσεις της Εταιρείας έναντι των Πελατών της μεταβιβασθούν σε άλλη επιχείρηση, ενδεχομένως προσωπικά σας δεδομένα να κοινολογηθούν στο πλαίσιο της συγχώνευσης ή της εξαγοράς της Εταιρείας ή της μεταβίβασης των απαιτήσεών της. Στην περίπτωση αυτή η παρούσα ειδοποίηση θα συμπληρώνεται κατά περίπτωση, από ειδικότερη ενημέρωση. 

 
9. Σχετικά με τα Δικαιώματά σας 

Μια από τις βασικές αρχές του ΓΚΠΔ είναι η προστασία των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων σε ότι αφορά την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Στο ανωτέρω πλαίσιο έχετε μια σειρά δικαιωμάτων αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρεία. Ειδικότερα:

 • Δικαίωμα πληροφόρησης/ ενημέρωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε και να λαμβάνετε σαφείς, διαφανείς και εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να αποκτάτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που η Εταιρεία τηρεί για εσάς. Ενδεχομένως να σας ζητήσουμε συμπληρωματικές πληροφορίες, προκειμένου να επεξεργαστούμε το αίτημά σας, ωστόσο, εφόσον σας παρέχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες που τηρούμε για εσάς, η παροχή αυτή θα γίνεται χωρίς κάποια οικονομική σας επιβάρυνση με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις, όπου ενδέχεται να υπάρξει εύλογη χρέωση για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών της Εταιρείας ή/και του Ομίλου:
  • προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά / επανειλημμένα αιτήματα, ή
  • επιπρόσθετα αντίγραφα των ίδιων πληροφοριών.

 

Εφόσον έχουμε νόμιμο δικαίωμα να αρνηθούμε το αίτημά σας, θα σας ενημερώσουμε για τους συγκεκριμένους λόγους της εν λόγω άρνησης.

 

 • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων, εάν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.
 • Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη διαγραφή ή την αφαίρεση των προσωπικών σας δεδομένων όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν ή δεν υπάρχει νόμιμος λόγος για τη συνέχιση της επεξεργασίας τους. Το δικαίωμα της διαγραφής δεν είναι απόλυτο στο βαθμό που υπάρχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση ή άλλη νόμιμη αιτία για τη διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία ή/και τον Όμιλο.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε ή να καταργήσετε την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας, αλλά δε θα έχουμε τη δυνατότητα να τα επεξεργαστούμε περαιτέρω, εκτός εάν η επεξεργασία αυτή γίνεται με τη συγκατάθεσή σας ή η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη είτε για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση των νόμιμων αξιώσεων της Εταιρείας, είτε για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου προσώπου είτε για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 
 • Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν να τα διαβιβάσουμε σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε τις πληροφορίες που τηρούμε για εσάς σε οποιονδήποτε τρίτο. Για την εξυπηρέτηση του δικαιώματός σας αυτού θα σας παρέχουμε τα δεδομένα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ώστε να μπορείτε να μεταφέρετε τα δεδομένα σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Εναλλακτικά, μπορούμε να αποστείλουμε και απευθείας τα δεδομένα για λογαριασμό σας. Το δικαίωμα στη φορητότητα ισχύει για (α) δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αυτόματα (δηλ. χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση), (β) για προσωπικά δεδομένα που έχουν παρασχεθεί από εσάς και (γ) για προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε στη βάση της συγκατάθεσής σας ή εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε να εναντιώνεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, κυρίως όταν η επεξεργασία γίνεται για σκοπούς έννομου συμφέροντος της Εταιρείας. Εφόσον η επεξεργασία γίνεται για τους σκοπούς εξυπηρέτησης των εννόμων συμφερόντων της, η Εταιρεία θα συμμορφώνεται με την αντίρρησή σας και θα παύει τη συγκεκριμένη επεξεργασία, εκτός εάν η Εταιρεία μπορεί να καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή η εν λόγω επεξεργασία γίνεται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας. Συνεπώς, εφόσον η επεξεργασία έχει σε σημαντικό βαθμό ως νόμιμη βάση την εκτέλεση συμβατικών υποχρεώσεων, η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών μπορεί να επηρεάσει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμβατική μας σχέση ή, σε ακραίες περιπτώσεις, μπορεί να καταστήσουν μη δυνατή την εκτέλεση της σύμβασης.
 • Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ: Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο. Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, αλλά, εφόσον λάβει τη συγκατάθεση του χρήστη, δημιουργεί το προφίλ του λαμβάνοντας υπ’ όψη τα δεδομένα που της δίνει ο χρήστης και τα στοιχεία που προκύπτουν από τη χρήση των υπηρεσιών της με σκοπό να σας αποστέλλει μηνύματα εμπορικής επικοινωνίας που ταιριάζουν με τις προτιμήσεις και το προφίλ του χρήστη και να προσαρμόζει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της στις ατομικές ανάγκες του χρήστη. Η κατάρτιση προφίλ για τον ανωτέρω σκοπό δεν παράγει κάποια έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο. 
10. Υποβολή καταγγελίας 
 

Για περαιτέρω πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τα δικαιώματά σας ή για την υποβολή καταγγελίας μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τηλ: +30-210 6475600, ιστοσελίδα: http://www.dpa.gr.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με τους ακόλουθους τρόπους:

 
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr
 
12. Στοιχεία του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου HELLENiQ ENERGY
 

Τηλέφωνο

+30 210 6302252

e-mail

DPO@helleniq.gr

 
Έχετε απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας
Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα Ειδοποίηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου στα στοιχεία του Υπεύθυνου Προσωπικών Δεδομένων. 
 
 

 

Ορισμοί

«Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων  ("ΓΚΠΔ")» – κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει στην εναρμόνιση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μάϊου 2018, και κάθε αναφορά σε αυτών θα πρέπει να ερμηνεύεται έτσι ώστε να περιλαμβάνει και την εθνική εφαρμοστική νομοθεσία.

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα»: είναι προσωπικά δεδομένα που εμπεριέχουν πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, την φυσική και πνευματική υγεία, γενετικά και βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, και πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες και αδικήματα. Λόγω της φύσης των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, η νομοθεσία είναι πολύ πιο αυστηρή σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα αυτά πρέπει να τυγχάνουν επεξεργασίας. Η Εταιρεία επεξεργάζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μόνο σύμφωνα με το νόμο.

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

«Περιορισμός της επεξεργασίας»: η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.

«Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

 

 

 

 
Copyright © 2020 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης | Ρυθμίσεις Cookies