ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
02.06.2017

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (η Εταιρεία), σε συνέχεια της με ημερομηνία 24.5.2017 ανακοίνωσής της, ενημερώνει ότι στην αναβληθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017, δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι εμφανίζονται ως  μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων («ΣΑΤ») της ΕΧΑΕ την  Δευτέρα  19η Ιουνίου 2017  (ημερομηνία καταγραφής της μετ΄αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), τηρουμένων των διατάξεων 27 παρ. 2 , 28 και 28α του κ.ν. 2190/1920.

Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες που οφείλει να αναρτά η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, συμπεριλαμβανομένου του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: http://www.helpe.gr/investor-relations/shareholders-meetings/annual-general-meeting/    

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης