ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Γνωστοποίηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου
07.05.2015

Η  «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως εξής :

α) Τα ακόλουθα επτά (7) Μέλη του Δ.Σ. διορίστηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο, ήτοι οι κκ. Ευστάθιος Τσοτσορός, Γρηγόριος Στεργιούλης, Ανδρέας Σιάμισιης, Γεώργιος Γρηγορίου, Στρατής Ζαφείρης, Σωτήρης Κοντονάσιος και Γεώργιος Μαλόγλου.

β) Τα ακόλουθα δύο (2) Μέλη του Δ.Σ. διορίστηκαν από τη μέτοχο «PANEUROPEAN OIL AND INDUSTRIAL HOLDINGS S.A.», ήτοι οι κκ.  Θεόδωρος – Αχιλλέας Βάρδας και Γεώργιος Αλεξόπουλος.

γ) Τα ακόλουθα δύο (2) Μέλη του Δ.Σ. εξελέγησαν από τους εργαζομένους ως εκπρόσωποί τους και παραμένουν, ήτοι οι κκ. Παναγιώτης Οφθαλμίδης και Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος.

δ) Τα ακόλουθα δύο (2) μέλη του Δ.Σ. εξελέγησαν από την Ειδική Συνέλευση των Μετόχων της Μειοψηφίας και παραμένουν, ήτοι οι κκ. Θεόδωρος Πανταλάκης και Σπυρίδων Παντελιάς.

Το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του υπ’ αριθ.1237 της 07.05.2015, αποφάσισε τη συγκρότησή του σε Σώμα ως εξής:

Α. Εκτελεστικά Μέλη :

 • Ευστάθιος Τσοτσορός, Πρόεδρος Δ.Σ.
 • Γρηγόριος Στεργιούλης, Διευθύνων Σύμβουλος
 • Ανδρέας Σιάμισιης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
 • Γεώργιος Αλεξόπουλος, Σύμβουλος

Β. Μη Εκτελεστικά Μέλη :

 • Θεόδωρος – Αχιλλέας Βάρδας, Σύμβουλος
 • Γεώργιος Γρηγορίου, Σύμβουλος
 • Στρατής Ζαφείρης, Σύμβουλος
 • Σωτήρης Κοντονάσιος, Σύμβουλος
 • Γεώργιος Μαλόγλου, Σύμβουλος
 • Παναγιώτης  Οφθαλμίδης,  Σύμβουλος -  εκπρόσωπος των εργαζομένων
 • Θεόδωρος  Πανταλάκης, Σύμβουλος – εκπρόσωπος των μετόχων μειοψηφίας
 • Σπυρίδων Παντελιάς,   Σύμβουλος – εκπρόσωπος των μετόχων μειοψηφίας
 • Κωνσταντίνος  Παπαγιαννόπουλος Σύμβουλος -  εκπρόσωπος των εργαζομένων.

 

H θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. έχει ορισθεί μέχρι 26.06.2018.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης