ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Γνωστοποίηση Κράτους-Μέλους Καταγωγής
06.06.2016

Η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν.
3556/2007, όπως ισχύει, ότι το Κράτος - Μέλος καταγωγής της είναι η Ελλάδα και αρμόδια
εποπτική αρχή είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης