ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Ενημέρωση για τις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας - Εργασίες Συντήρησης
13.04.2023

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΔΕΠΠΠ Α.Ε. (Διύλισης, Εφοδιασμού και Πωλήσεων Πετρελαιοειδών & Πετροχημικών) ενημερώνει ότι την Τρίτη, 18 Απριλίου 2023, έχει προγραμματιστεί η διενέργεια εργασιών συντήρησης σε μονάδες των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ελευσίνας. Η διαδικασία συντήρησης των μονάδων εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου 40 ημέρες.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παύσης και έναρξης λειτουργίας των συγκριμένων μονάδων, ενδέχεται να παρουσιαστεί το φαινόμενο αυξημένης φλόγας στον πυρσό, ενώ δεν αναμένεται καμία διαφοροποίηση στις αέριες εκπομπές και στην ποιότητα των υγρών αποβλήτων. Πρόκειται για συνήθη διαδικασία, επιβεβλημένη για λόγους ασφαλείας, η οποία προβλέπεται στον σχεδιασμό των εγκαταστάσεων και είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τις Βέλτιστες Πρακτικές που τηρούνται διεθνώς σε ανάλογες περιπτώσεις, από όλα τα διυλιστήρια. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες εκπομπής μη ανακτήσιμων αέριων υπολειμμάτων της παραγωγικής διαδικασίας στην ατμόσφαιρα και προστατεύεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το περιβάλλον.

Οι υπόλοιπες μονάδες του Διυλιστηρίου Ελευσίνας, συμπεριλαμβανομένου του περιβαλλοντικού εξοπλισμού, θα βρίσκονται σε κανονική λειτουργία.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΔΕΠΠΠ Α.Ε. διαβεβαιώνει ότι θα τηρηθούν στο ακέραιο όλα τα προβλεπόμενα μέτρα Ασφάλειας & Προστασίας - σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, αλλά και τις Διαδικασίες Λειτουργίας του Ομίλου - ενώ πρωταρχική μέριμνα παραμένει η ασφάλεια των εργαζομένων και της τοπικής κοινωνίας, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος.

Η Εταιρεία έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές για τις προγραμματισμένες εργασίες και με την επαναλειτουργία των μονάδων θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση, σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία.

 
Copyright © 2020 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης | Ρυθμίσεις Cookies