ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας στο πλαίσιο του Ν.3556/2007
20.07.2016

Η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία») γνωστοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3556/2007 κατόπιν γραπτής ενημέρωσης των POIH S.A. & POIH INVESTMENTS LIMITED που έλαβε την 20/07/2016, ότι από το χρονικό διάστημα 22/12/2010 έως 20/07/2016 η τελευταία αύξησε την συμμετοχή της πάνω από 3% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σε σχέση με την τελευταία γνωστοποίησή της με ημερομηνία 22/12/2010. Tο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε η POIH INVESTMENTS LIMITED στην Εταιρεία έμμεσα, μεταβλήθηκε από 40.984% σε 45.470% που αντιστοιχούν σε 13,708,404 κοινές ονομαστικές μετοχές αυτής. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, το 2.842% των δικαιωμάτων ψήφου (8,687,253 μετοχές) αποκτήθηκε την περίοδο από 01/01/2016 έως 19/07/2016.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης