ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Ανακοίνωση Επιχειρηματικών Εξελίξεων Συγχώνευση ΕΚΟ - ΕΚ
02.09.2016

Η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. ανακοινώνει την συγχώνευση των ανωνύμων εταιριών του Ομίλου «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ», που έλαβε χώρα στις 31 Αυγούστου 2016, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77α του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 (Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. με αρ. πρωτ. 53931/31-8-2016).

Ειδικότερα, η «ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» διαγράφεται από τα μητρώα των εταιρειών (Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. με αρ. πρωτ. 53930/31-8-2016), μεταφέροντας το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καθώς και το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών της, περιλαμβανομένων των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της.

Παράλληλα τροποποιείται η επωνυμία της απορροφώσας εταιρείας σε “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ KAI ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, με διακριτικό τίτλο “ΕΚΟ ΑΒΕΕ”. Για τις συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία θα αποδίδεται στα αγγλικά, ως “HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL S.A.”.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης