ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Ανακοίνωση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
05.05.2015

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι:

(α) το Ελληνικό Δημόσιο με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 2765 από 4 Μαΐου 2015 επιστολή των συναρμοδίων Υπουργών Οικονομικών και Παραγωγικής  Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας,  γνωστοποίησε, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, τον  διορισμό, εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου,  των παρακάτω προσώπων ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της:

 

1. Ευστάθιο Τσοτσορό του Νικολάου
2. Γρηγόριο Στεργιούλη του Σωτηρίου
3. Ανδρέα Σιάμισιη του Νικολάου
4. Γεώργιο Γρηγορίου του Κωνσταντίνου
5. Στρατή Ζαφείρη του Χαραλάμπους
6. Σωτήρη Κοντονάσιο του Παναγιώτη
7. Γεώργιο Μαλόγλου του Νικολάου

Τα ανωτέρω μέλη αντικαθιστούν τους συμβούλους που είχαν διοριστεί από το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει της υπ’ αριθ. Πρωτ. 2779 από 26.6.2013 επιστολής του.

 

(β)  Η PANEUROPEAN OIL AND INDUSTRIAL HOLDINGS S.A, με την από 4 Μαΐου 2015 επιστολή της  διορίζει τον κ. Γεώργιο Αλεξόπουλο του Δημητρίου ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο κ. Θεόδωρος Βάρδας, επίσης διορισθείς από την PANEUROPEAN OIL AND INDUSTRIAL HOLDINGS S.A παραμένει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.».

Εντός των αμέσως προσεχών ημερών  θα γίνει η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα  και αναμένεται να  εκλέξει τον  κ. Ευστάθιο Τσοτσορό ως Πρόεδρο του ΔΣ, τον κ. Γρηγόρη Στεργιούλη ως Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον κ. Ανδρέα Σιάμισιη ως Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης