ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Ανακοίνωση
12.04.2018

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι το Ελληνικό Δημόσιο με την από 11 Απριλίου 2018 επιστολή των συναρμοδίων Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενόψει της επικείμενης λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της, γνωστοποίησε, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της  Εταιρείας, τον  διορισμό εκ μέρους του των παρακάτω προσώπων ως μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της:

  1. Ευστάθιο Τσοτσορό του Νικολάου

  2. Γεώργιο Αλεξόπουλο του Δημητρίου

  3. Ιωάννη Ψυχογυιό του Γεωργίου

  4. Γεώργιο Γρηγορίου του Κωνσταντίνου

  5. Δημήτριο Κοντοφάκα του Νικολάου

  6. Βασίλειο Κουνέλη του Νικολάου

  7. Λουδοβίκο Κωτσονόπουλο του Νικολάου

 

με την ίδια επιστολή εκφράζεται η επιθυμία  ο κ. Ευστάθιος Τσοτσορός να εκλεγεί ως Πρόεδρος του ΔΣ και  Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει συγκληθεί για την Τρίτη 17 Απριλίου 2018  προκειμένου να συγκροτηθεί σε Σώμα.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης