ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
05.05.2016

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι το Ελληνικό  Δημόσιο με την από 4 Μαίου 2016 επιστολή των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  γνωστοποίησε, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.6 (α) του Καταστατικού της Εταιρείας, τον  διορισμό του κ. Γεώργιου Σταμπουλή   σε αντικατάσταση του κ. Γεώργιου  Μαλόγλου  . 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του με αριθ. 1266 της 5.5.2016, αποφάσισε τη συγκρότησή του σε Σώμα ως εξής: 

Α. Εκτελεστικά Μέλη :

• Ευστάθιος Τσοτσορός, Πρόεδρος Δ.Σ.
• Γρηγόριος Στεργιούλης, Διευθύνων Σύμβουλος.
• Ιωάννης Ψυχογυιός, Σύμβουλος.
• Ανδρέας Σιάμισιης, Σύμβουλος

Β. Μη Εκτελεστικά Μέλη : 

• Θεόδωρος – Αχιλλέας Βάρδας, Σύμβουλος
• Γεώργιος Γρηγορίου, Σύμβουλος
• Στρατής Ζαφείρης, Σύμβουλος
• Δημήτριος Κοντοφάκας, Σύμβουλος
• Γεώργιος Σταμπουλής, Σύμβουλος
• Παναγιώτης  Οφθαλμίδης,  Σύμβουλος -  εκπρόσωπος των εργαζομένων
• Θεόδωρος  Πανταλάκης, Σύμβουλος – εκπρόσωπος των μετόχων μειοψηφίας.
• Σπυρίδων Παντελιάς,   Σύμβουλος – εκπρόσωπος των μετόχων μειοψηφίας.
• Κωνσταντίνος  Παπαγιαννόπουλος Σύμβουλος -  εκπρόσωπος των εργαζομένων.
 
 Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. έχει ορισθεί μέχρι την 26.06.2018.

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης