ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΜΙΛΟΥ

Επικοινωνία Ομίλου

Η Διεύθυνση Επικοινωνίας Ομίλου σχεδιάζει, εισηγείται, εξασφαλίζει και ελέγχει την εφαρμογή της επικοινωνιακής πολιτικής του Ομίλου σε θέματα εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας και σχέσεων με τα ΜΜΕ ώστε να επιτυγχάνεται η εναρμόνιση με τη στρατηγική και τις αρχές του Ομίλου καθώς και η προάσπιση και προώθηση της εικόνας και των θέσεών του, εντός και εκτός αυτού.

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης