ΜΕΡΙΣΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίαση του στις 8 Νοεμβρίου 2018, αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος χρήσης 2018, ποσού €0,25 ανά μετοχή.

Η Γενική Συνέλευση της 7 Ιουνίου 2019 ενέκρινε την καταβολή συνολικού μερίσματος €0,75/μετοχή και δεδομένης της καταβολής €0,25/μετοχή ως προμέρισμα, το τελικό μέρισμα ανέρχεται σε €0,50/μετοχή.

(*) Περιλαμβάνει λοιπές διανομές

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης