ΜΕΡΙΣΜΑ

Η Γενική Συνέλευση της 23ης Ιουνίου 2017 ενέκρινε την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για διανομή μερίσματος ύψους €0,20 ανά μετοχή από φορολογηθέντα αποθεματικά προηγούμενων ετών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίαση του στις 9 Νοεμβρίου 2017, αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος χρήσης 2017, ποσού €0,15 ανά μετοχή (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που αποκτήθηκαν από την Εταιρία προς διάθεση στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης).

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγήθηκε κάποια αλλαγή στην πολιτική μερισμάτων του Ομίλου στο σύνολό της και θα επαναξιολογήσει την πληρωμή επιπρόσθετου μερίσματος ή  ειδικού μερίσματος, εντός του 2017.

(*) Περιλαμβάνει λοιπές διανομές

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης