ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ

Τα ενδεικτικά περιθώρια διύλισης από το 2011 έως και σήμερα, αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες τιμές των ενδιάμεσων προϊόντων και το νέο μοντέλο λειτουργίας των διυλιστηρίων μετά την αναβάθμιση.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης