ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

 

Μετοχική Σύνθεση (31.12.2018)
  Αριθμός Μετοχών
Paneuropean Oil & Industrial Holdings S.A. 138.971.359
ΤΑΙΠΕΔ 108.430.304
Θεσμικοί Επενδυτές - Έλληνες 16.170.680
Θεσμικοί Επενδυτές - Ξένοι 18.102.774
Ιδιώτες Επενδυτές 23.960.068
Γενικό Σύνολο Μετοχών 305.635.185

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης