ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ

Ο τομέας διύλισης αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 75% του συνολικού ενεργητικού. Ο Όμιλος διαθέτει τα τρία από τα τέσσερα διυλιστήρια που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατέχοντας περίπου το 65% της ελληνικής αγοράς στον τομέα του χονδρικού εμπορίου πετρελαιοειδών.

Τα διυλιστήρια του Ομίλου, σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη, καλύπτουν περίπου το 65% της συνολικής διυλιστικής δυναμικότητας της χώρας, με συνολικό δείκτη συνθετότητας Nelson 9,3.

Λόγω της γεωγραφικής τους θέσης (παράκτια διυλιστήρια) αλλά και της υψηλής συνθετότητάς τους, έχουν το πλεονέκτημα της εύκολης πρόσβασης αλλά και της δυνατότητας επεξεργασίας όλων των τύπων αργού που είναι διαθέσιμα στην περιοχή. Επιπλέον, οι υποδομές αποθήκευσης και διακίνησης παρέχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης 6,65 εκατ.m3 αργού και προϊόντων.

 

Διυλιστήριο
(στην Ελλάδα)
Ημερήσια
δυναμικότητα
διύλισης
(Kbpd)
Ετήσια
δυναμικότητα
διύλισης
(M/T εκ.)
Τύπος
διυλιστηρίου
Δείκτης
Συνθετότητας
Nelson
Δείκτης
Συνθετότητας
Solomon
Ασπρόπυργος 148 7,5 Cracking (FCC) 9,7 8,8
Ελευσίνα 106 5,0 Hydrocracking 12 14
Θεσσαλονίκη 90 4,5 Hydroskimming 5,8 5,0

 

Τα εγχώρια διυλιστήρια του Ομίλου λειτουργούν ως ενιαίο σύστημα (refining system). Κατά συνέπεια, οι μηνιαίες αγορές αργού, ο σχεδιασμός για τη μηνιαία παραγωγή και οι προβλέψεις πωλήσεων γίνονται συνολικά για το σύστημα, επιτυγχάνοντας τη μεγιστοποίηση της αξίας της διύλισης και της κερδοφορίας του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες τιμές στις περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς και την εγχώρια ζήτηση. Σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αποτελεί η δυνατότητα κατεργασίας ενδιάμεσων προϊόντων (SRAR, VGO) και η προσαρμογή του μίγματος και των επιπέδων κατεργασίας αργού, ανάλογα με τα αντίστοιχα δεδομένα.

Διυλιστήριο Ασπροπύργου

Το διυλιστήριο Ασπροπύργου κατασκευάστηκε το 1958, είναι τύπου FCC και χαρακτηρίζεται από υψηλή συνθετότητα και ευελιξία. Είναι ένα από τα πιο σύγχρονα διυλιστήρια στην Ευρώπη καθώς έχει υποστεί μία σειρά αναβαθμίσεων, οι σημαντικότερες εκ των οποίων είναι:

  • 1986: έργο μετατροπής υπολειμμάτων με την εγκατάσταση μονάδων FCC, mild hydrocracker, visbreaker και CCR,
  • 1999: αύξηση της διυλιστικής δυναμικότητας στα 148 kbpd και
  • 2004: σημαντική αναβάθμιση με εκτεταμένες βελτιώσεις των μονάδων μετατροπής.

Το διυλιστήριο διαθέτει σημαντικό αριθμό μονάδων ατμοσφαιρικής απόσταξης, καθώς και μετατροπής, οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν: μονάδα καταλυτικής πυρόλυσης (FCC), μονάδα απόσταξης υπό κενό (vacum distillation unit), μονάδα υδρογονοπυρόλυσης (mild hydrocracker) και μονάδα ιξωδόλυσης (visbreaker) για την αναβάθμιση των υπολειμμάτων ατμοσφαιρικής απόσταξης. Έχει σημαντική δυναμικότητα παραγωγής βενζίνης, μέσω των μονάδων ισομερισμού και αναμόρφωσης (CCR).

Το διυλιστήριο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις τελευταίες περιβαλλοντικές ρυθμίσεις και τις απαιτήσεις ασφαλείας και παράγει προϊόντα πετρελαίου σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προσφέρει σημαντική ευελιξία ως προς την παραγωγή, την αποθήκευση και τη διανομή των προϊόντων, καθώς διαθέτει μεγάλο ιδιωτικό λιμάνι και δίκτυο αγωγών αργού που το συνδέει με την εγκατάσταση εκφόρτωσης και αποθήκευσης αργού στην Πάχη Μεγάρων, καθώς και αγωγό για τελικά και ημιτελή προϊόντα, που συνδέεται με το διυλιστήριο της Ελευσίνας. Επιπλέον, έχει την κύρια ευθύνη παροχής αεροπορικού καυσίμου στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Το διυλιστήριο είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο φυσικού αερίου, με  σημαντικά οφέλη ενεργειακής και περιβαλλοντικής απόδοσης.

Διυλιστήριο Ελευσίνας

Το διυλιστήριο Ελευσίνας έχει ημερήσια δυναμικότητα διύλισης 106 χιλ. βαρέλια και το 2012 ολοκληρώθηκε η αναβάθμισή του, ένα έργο ύψους €1,5 δισ., καθιστώντας το ένα από τα πλέιον σύγχρονα και σύνθετα στην περιοχή της Μεσογείου, με συγκρότημα hydrocracker υψηλής πίεσης καθώς και μονάδα flexicoker.

Στρατηγικής σημασίας για τον Όμιλο αποτελούν, τόσο η μεγάλη αποθηκευτική δυναμικότητα του διυλιστηρίου, ύψους 3,3 εκατ. m3 σε αργό και προϊόντα πετρελαίου όσο και η εφοδιαστική υποδομή του για τη διαχείριση των εισαγωγών και των εξαγωγών με μεγάλες ιδιωτικές λιμενικές εγκαταστάσεις και σταθμό φόρτωσης βυτιοφόρων. Το διυλιστήριο συνδέεται μέσω αγωγών με το σταθμό φόρτωσης αργού στην Πάχη και με το διυλιστήριο του Ασπροπύργου.

Το αναβαθμισμένο διυλιστήριο έχει ενισχύσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα του Ομίλου, καθώς έχει αυξηθεί η παραγωγή μεσαίων κλασμάτων, μεγιστοποιώντας τη χρήση αργών υψηλού θείου για την παραγωγή ντίζελ (ULSD). Ο δείκτης συνθετότητας Nelson (NCI) ανέρχεται σε 12 και ο δείκτης συνθετότητας Solomon στα 14.

Επιπλέον η αναβάθμιση έχει σημαντικές θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς μειώθηκαν όλες οι εκπομπές ρύπων, ενώ τα τελευταία χρόνια συνεχίζεται η μείωση των βασικών αέριων εκπομπών ανά μονάδα τροφοδοσίας.

Το διυλιστήριο διαθέτει σημαντική ευελιξία αναφορικά με την προμήθεια αργού πετρελαίου, καθώς είναι σε θέση να επεξεργάζεται 100% αργό υψηλής περιεκτικότητας σε θείο, βαρέα προϊόντα αργού, καθώς και ημικατεργασμένα προϊόντα στις μονάδες μετατροπής (hydrocracker complex).

Η απόδοση μεσαίων κλασμάτων (ντίζελ, τζετ) ξεπερνά τις προδιαγραφές και προσεγγίζει το 70%, διαμορφώνοντας το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο του Ομίλου περίπου στο 52%. Το γεγονός αυτό συνέβαλλε θετικά στις επιδόσεις των διυλιστηρίων του Ομίλου, με το ποσοστό παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας να διαμορφώνεται σε επίπεδα από τα πλέον υψηλά στον Ευρωπαϊκό κλάδο διύλισης, αναδεικνύοντας την ανταγωνιστικότητα της παραγωγικής μας βάσης, μετά τις σημαντικές επενδύσεις της πενταετίας 2007-2012.

 

Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης

Το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης είναι τεχνολογίας hydroskimming. Έχει αποθηκευτική δυναμικότητα 1,4 εκατ. m3. Είναι το μοναδικό διυλιστήριο στη Βόρεια Ελλάδα και προμηθεύει τόσο την εγχώρια αγορά όσο και τις γειτονικές χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το 2011 ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα αναβάθμισής του, το οποίο αφορούσε τρεις βασικούς τομείς: (α) την ανανέωση των μονάδων απόσταξης, (β) την αύξηση της αποθηκευτικής δυναμικότητας για την ενίσχυση της ευελιξίας στην τροφοδοσία αργού και (γ) την προσθήκη μιας μονάδας καταλυτικής αναμόρφωσης (CCR,15 χιλ. βαρέλια ανά ημέρα) καθώς και μιας μονάδας αποθείωσης για την αύξηση της παραγωγής βενζίνης και ντίζελ.

Το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης συνδέεται μέσω αγωγού με τις εγκαταστάσεις του Ομίλου στα Σκόπια.

Το διυλιστήριο, με τη νέα μονάδα Καταλυτικής Αναμόρφωσης (CCR), κατεργάζεται επιπλέον της ίδιας παραγωγής νάφθας, τη διαθέσιμη νάφθα από το διυλιστήριο Ελευσίνας, αυξάνοντας το συνολικό περιθώριο των διυλιστηρίων του Ομίλου. Επιπλέον, μετά από εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων κατά τη διάρκεια προγραμμάτων προληπτικής συντήρησης σε αγωγούς και ατμοπαγίδες πέτυχε βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης.

 

Εγκαταστάσεις OKTA

Το 1999, ο Όμιλος απέκτησε τις εγκαταστάσεις ΟΚΤΑ στα Σκόπια μέσω της θυγατρικής του EΛ.Π.ET. Βαλκανική. Η ΟΚΤΑ συνδέεται μέσω αγωγού με το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης, για μεταφορά προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η τοποθεσία των εγκαταστάσεων προσδίδει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη διάθεση προϊόντων στην εσωτερική αγορά των Σκοπίων, μέσω εμπορικών εταιρειών, και εξαγωγών σε γειτονικές χώρες των Βαλκανίων.

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης