ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Έρευνα & Παραγωγή Υδρογονανθράκων

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΕΛΠΕ) δραστηριοποιείται στην έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων. Οι κύριες δραστηριότητες στην Έρευνα και Παραγωγή επικεντρώνονται στην Ελλάδα:

  • Συμμετοχή με ποσοστό 25% σε κοινοπραξία με την εταιρία Calfrac Well Services Ltd (75%) στην Παραχώρηση Θρακικού Πελάγους, στο Β. Αιγαίο, συνολικής έκτασης περίπου 1.600 τετ. χλμ.. Το Α’ Εξάμηνο 2017 πραγματοποιήθηκαν γεωλογικές μελέτες.

  • Συμμετοχή ως διαχειριστής, μέσω της 100% θυγατρικής ΕΛΠΕ ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ (50%), διεθνούς επιχειρηματικού σχήματος με την EDISON International SpA (50%), στη Σύμβαση Μίσθωσης με το Ελληνικό Δημόσιο, της θαλάσσιας περιοχής Πατραϊκού Κόλπου (δυτικά), συνολικής έκτασης 1.892 τετ. χλμ. Η Σύμβαση Μίσθωσης κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή και έχει ισχύ Νόμου, ΦΕΚ Τεύχος Α, 221/03-10-14.

Το πρώτο εξάμηνο 2017 συνεχίστηκε η επεξεργασία των τρισδιάστατων σεισμικών καταγραφών και η μετατροπή τους σε βάθος και τους επόμενες μήνες αναμένεται να ολοκληρωθεί η ερμηνεία της περιοχής προκειμένου να οριστικοποιηθούν διατρητικοί στόχοι και να αποφασισθεί το τμήμα (25%) της ερευνητικής περιοχής για επιστροφή (relinquishment area) σύμφωνα με την Σύμβαση Μίσθωσης.

  • Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ το Φεβρουάριο του 2016, στο πλαίσιο διεθνούς διαγωνισμού, και μετά από την αξιολόγηση των προσφορών, ανακηρύχθηκε από το ΥΠΕΝ ως Επιλεγείς Αιτών για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις χερσαίες περιοχές «Άρτα – Πρέβεζα» και «ΒΔ Πελοπόννησος». Οι συμφωνηθείσες Συμβάσεις Μίσθωσης και για τις δύο περιοχές υπεγράφησαν στις 25/05/2017 από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από τον Ανάδοχο, και είναι πλέον σε διαδικασία κύρωσης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

  • Το Α’ Εξάμηνο 2017 ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με το Ελληνικό Δημόσιο και μονογράφηκε η Σύμβαση Μίσθωσης της θαλάσσιας περιοχής 2 (Block 2) στο Ιόνιο Πέλαγος δυτικά της Κέρκυρας, μεταξύ του ΥΠΕΝ και του επιχειρηματικού σχήματος Total (50%, operator) – Edison (25%) – ΕΛΠΕ (25%). Επίσης ξεκίνησε η διαδικασία του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου στη συνέχεια να κυρωθεί η Σύμβαση Μίσθωσης από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Για την θαλάσσια περιοχή 10 (Block 10) του Ιονίου Πελάγους στον Κυπαρισσιακό κόλπο, όπου η ΕΛΠΕ έχει ανακηρυχθεί Προτιμητέος Ανάδοχος, είναι σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις του κειμένου της Σύμβασης Μίσθωσης. Στη θαλάσσια περιοχή 1 (Block 1) του Ιονίου Πελάγους βόρεια της Κέρκυρας όπου η ΕΛΠΕ έχει υποβάλλει προσφορά αναμένεται η ανακήρυξη της σε Προτιμητέο Ανάδοχο.

  • Την 31 Μαΐου 2017 το επιχειρηματικό σχήμα των εταιρειών TOTAL (operator), ExxonMobil και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, κατέθεσε προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) επίσημη Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έρευνα Υδρογονανθράκων σε δύο (2) θαλάσσιες Περιοχές της Κρήτης. H αίτηση, έπειτα από την θετική Γνωμοδότηση της ΕΔΕΥ, έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον Ιούνιο 2017 και αναμένεται η προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού σύμφωνα με το Ν 4001/11.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ (ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες) ιδρύθηκε το 2006 και είναι 100% θυγατρική εταιρεία της ΕΛΠΕ. Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή και εμπορία ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη σημαντικής εγκατεστημένης ισχύος από αιολικά, φωτοβολταϊκά και βιομάζα στα επόμενα χρόνια, διαφοροποιώντας το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο και συμβάλλοντας στην εξισορρόπηση του ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του Ομίλου. Η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες λειτουργεί ήδη Φ/Β σταθμούς σε ακίνητα του Ομίλου συνολικής ονομαστικής ισχύος 10 MW και ένα αιολικό πάρκο ισχύος 7 MW στην Πύλο του Ν. Μεσσηνίας.

Σε διάφορα στάδια ανάπτυξης βρίσκονται 5 μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από καύση βιομάζας (προερχόμενης από υπολειμματική γεωργία) συνολικής ισχύος 25 MW και άλλα 4 Φ/Β έργα συνολικής ονομαστικής ισχύος 11,6 MW. Για τα 3 εκ των 4 /Φ/Β, συνολικής ισχύος 8,6 MW, η Η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες συμμετείχε στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του N. 4414/2016 που διοργάνωσε η ΡΑΕ το Δεκέμβριο 2016, με αποτέλεσμα να της κατακυρωθούν όλα τα έργα, για τα οποία κατέθεσε προσφορά και παρουσιάζονται παρακάτω:

• Φ/Β Σύστημα συνολικής ισχύος 3,6 MW στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου της ΕΛΠΕ

• Φ/Β Σύστημα συνολικής ισχύος 4,0 MW στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης της ΕΛΠΕ και

• Φ/Β Σύστημα συνολικής ισχύος 1,0 MW στη ΒΙΠΕ Καβάλας.

Η ΕΛΠΕ ΑΠΕ πρόκειται να ολοκληρώσει τα παραπάνω έργα εντός του 2017. Παράλληλα συνεχίζει να εξετάζει επενδύσεις σε αυτοπαραγωγή με ιδιοκατανάλωση στις εγκαταστάσεις του Ομίλου, που είναι συνδεδεμένες στη χαμηλή και μέση τάση.

Επιπλέον, η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες αναπτύσσει σε συνεργασία με τη ΛΑΡΚΟ ένα χαρτοφυλάκιο 143 MW φωτοβολταϊκών, καθώς και αιολικά και υβριδικά έργα.

Περισσότερες πληροφορίες:

www.elperes.gr
 

Τεχνικές Μελέτες

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ είναι θυγατρική του Ομίλου και αποτελεί τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία παροχής τεχνικών υπηρεσιών (engineering) καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας στη Ν.Α. Ευρώπη. Λειτουργεί σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και πρακτικές και είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008, ΕΛΟΤ1429:2008, ISO 14001 και OHSAS 18001.

Κατά το 2016 απασχολούσε προσωπικό 204 ατόμων υψηλής εξειδίκευσης. Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ υποστηρίζει επενδύσεις κατ΄ εξοχήν στον τομέα της Διύλισης και του Φυσικού Αερίου, παρέχοντας ευρύ φάσμα τεχνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διαχείρισης έργου και σχετικών συμβουλευτικών υπηρεσιών ενώ επεκτείνει συνεχώς το φάσμα των δραστηριοτήτων της, στοχεύοντας νέους πελάτες εκτός του Ομίλου και εκτός Ελλάδος.

Κατά το 2016 παρείχε τις υπηρεσίες της σε 155 έργα, τα σημαντικότερα των οποίων περιγράφονται παρακάτω:

• Υπηρεσίες Αδειοδοτήσεων και Τεχνικού Συμβούλου/Μηχανικού για τον αγωγό ΤΑΡ και λεπτομερής σχεδιασμός τμήματος 1 (από 0 έως 180 km)

• Έλεγχος Λεπτομερούς Μελέτης και Επίβλεψη Κατασκευής για την 3η δεξαμενή Υγροποιημένου Φυσικού

Αερίου (LNG) στις εγκαταστάσεις Ρεβυθούσας για λογαριασμό του ΔΕΣΦΑ

• Έλεγχος Λεπτομερούς Μελέτης και Επίβλεψη Κατασκευής κρυογενικών εγκαταστάσεων στο τερματικό αεριοποίησης Ρεβυθούσας

• Λεπτομερής μελέτη αναβάθμισης υποδομών πυρασφάλειας εγκαταστάσεων δεξαμενών Μεγάρων

• Λεπτομερής σχεδιασμός και ολοκλήρωση του βασικού σχεδιασμού των νέων reboilers στη μονάδα ελαφρών κλασμάτων του διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης

• Προχωρημένος Βασικός Σχεδιασμός (FEED) και προετοιμασία τευχών δημοπράτησης για λεπτομερή μελέτη και κατασκευή αγωγού μεταφοράς JETA1 στη Σρι Λάνκα

• Μελέτη Σκοπιμότητας και Βασικός Σχεδιασμός για ανάκτηση Θερμότητας Μονάδας CDU στο Διυλιστήριο Ιορδανίας

• Βασικός Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων Δεξαμενισμού και διακίνησης Πετρελαιοειδών και Υγραερίου στο Πλότσε Κροατίας για την VTTI (VITOL).

Περισσότερες πληροφορίες:

www.asprofos.gr

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης