ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Έρευνα & Παραγωγή Υδρογονανθράκων

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΕΛΠΕ) δραστηριοποιείται στην έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων. Οι κύριες δραστηριότητες στην Έρευνα και Παραγωγή επικεντρώνονται στην Ελλάδα:

 • Συμμετοχή με ποσοστό 25% σε κοινοπραξία με την εταιρία Calfrac Well Services Ltd (75%) στην Παραχώρηση Θρακικού Πελάγους, στο Β. Αιγαίο, συνολικής έκτασης περίπου 1.600 τετ. χλμ.. Το Α’ Εξάμηνο 2017 πραγματοποιήθηκαν γεωλογικές μελέτες.

 • Συμμετοχή ως διαχειριστής, μέσω της 100% θυγατρικής ΕΛΠΕ ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ (50%), διεθνούς επιχειρηματικού σχήματος με την EDISON International SpA (50%), στη Σύμβαση Μίσθωσης με το Ελληνικό Δημόσιο, της θαλάσσιας περιοχής Πατραϊκού Κόλπου (δυτικά), συνολικής έκτασης 1.892 τετ. χλμ. Η Σύμβαση Μίσθωσης κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή και έχει ισχύ Νόμου, ΦΕΚ Τεύχος Α, 221/03-10-14.

Το πρώτο εξάμηνο 2017 συνεχίστηκε η επεξεργασία των τρισδιάστατων σεισμικών καταγραφών και η μετατροπή τους σε βάθος και τους επόμενες μήνες αναμένεται να ολοκληρωθεί η ερμηνεία της περιοχής προκειμένου να οριστικοποιηθούν διατρητικοί στόχοι και να αποφασισθεί το τμήμα (25%) της ερευνητικής περιοχής για επιστροφή (relinquishment area) σύμφωνα με την Σύμβαση Μίσθωσης.

 • Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στο πλαίσιο διεθνών διαγωνισμών κατέχει δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε δύο χερσαίες περιοχές «Άρτα – Πρέβεζα» και «ΒΔ Πελοπόννησος».

 • Το Α’ Εξάμηνο 2017 ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με το Ελληνικό Δημόσιο και μονογράφηκε η Σύμβαση Μίσθωσης της θαλάσσιας περιοχής 2 (Block 2) στο Ιόνιο Πέλαγος δυτικά της Κέρκυρας, μεταξύ του ΥΠΕΝ και του επιχειρηματικού σχήματος Total (50%, operator) – Edison (25%) – ΕΛΠΕ (25%). Επίσης ξεκίνησε η διαδικασία του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου στη συνέχεια να κυρωθεί η Σύμβαση Μίσθωσης από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Για την θαλάσσια περιοχή 10 (Block 10) του Ιονίου Πελάγους στον Κυπαρισσιακό κόλπο, όπου η ΕΛΠΕ έχει ανακηρυχθεί Προτιμητέος Ανάδοχος, είναι σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις του κειμένου της Σύμβασης Μίσθωσης. Στη θαλάσσια περιοχή 1 (Block 1) του Ιονίου Πελάγους βόρεια της Κέρκυρας όπου η ΕΛΠΕ έχει υποβάλλει προσφορά αναμένεται η ανακήρυξη της σε Προτιμητέο Ανάδοχο.

 • Την 31 Μαΐου 2017 το επιχειρηματικό σχήμα των εταιρειών TOTAL (operator 40%), ExxonMobil 40% και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 20%, κατέθεσε προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) επίσημη Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έρευνα Υδρογονανθράκων σε δύο (2) θαλάσσιες Περιοχές της Κρήτης. H αίτηση, έπειτα από την θετική Γνωμοδότηση της ΕΔΕΥ, έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον Ιούνιο 2017 και αναμένεται η προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού σύμφωνα με το Ν 4001/11.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ (ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες) ιδρύθηκε το 2006 και είναι 100% θυγατρική εταιρεία της ΕΛΠΕ. Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή και εμπορία ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη σημαντικής εγκατεστημένης ισχύος από αιολικά, φωτοβολταϊκά και βιομάζα στα επόμενα χρόνια, διαφοροποιώντας το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο και συμβάλλοντας στην εξισορρόπηση του ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του Ομίλου. Η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες λειτουργεί ήδη Φ/Β σταθμούς σε ακίνητα του Ομίλου συνολικής ονομαστικής ισχύος 10 MW και ένα αιολικό πάρκο ισχύος 7 MW στην Πύλο του Ν. Μεσσηνίας.

Εντός του 2017, η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες ολοκλήρωσε έργα ισχύος 8,6 MW, για τα οποία η εταιρεία συμμετείχε στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών που διοργάνωσε η ΡΑΕ το Δεκέμβριο 2016.

Τα έργα αυτά είναι :

 • Φ/Β Σύστημα συνολικής ισχύος 3,6 MW στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου της ΕΛΠΕ
 • Φ/Β Σύστημα συνολικής ισχύος 4,0 MW στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης της ΕΛΠΕ και
 • Φ/Β Σύστημα συνολικής ισχύος 1,0 MW στην ΒΙΠΕ Καβάλας.

Η εταιρεία λειτουργεί 7 ΦΒ Συστήματα αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό (πρόγραμμα net-metering) συνολικής ισχύος 70 kW, σε ισάριθμα πρατήρια υγρών καυσίμων ΕΚΟ και ΒΡ. Για το 2018 έχει προγραμματιστεί η επέκταση του προγράμματος εγκατάστασης συστημάτων net-metering και σε άλλα 4 πρατήρια υγρών καυσίμων ΕΚΟ και ΒΡ. Παράλληλα, η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες συνεχίζει να εξετάζει επενδύσεις σε αυτοπαραγωγή με ιδιοκατανάλωση στις εγκαταστάσεις του Ομίλου, που είναι συνδεδεμένες στη χαμηλή και μέση τάση.

Η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη εγκατεστημένης ισχύος 200 MW από αιολικά, φωτοβολταϊκά και βιομάζα στα επόμενα χρόνια, διαφοροποιώντας το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο και συμβάλλοντας στην εξισορρόπηση του ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του Ομίλου.

Περισσότερες πληροφορίες:

www.elperes.gr
 

Τεχνικές Μελέτες

Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ είναι θυγατρική του Ομίλου και αποτελεί τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία παροχής τεχνικών υπηρεσιών (engineering), καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας στη Ν.Α. Ευρώπη. Λειτουργεί σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και πρακτικές και είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ΕΛΟΤ1429, ISO 14001 και OHSAS 18001.

Κατά το 2017 απασχολούσε προσωπικό 213 ατόμων υψηλής εξειδίκευσης. Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ υποστηρίζει επενδύσεις κατ΄ εξοχήν στον τομέα της Διύλισης και του Φυσικού Αερίου, παρέχοντας ευρύ φάσμα τεχνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διαχείρισης έργου και σχετικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, ενώ επεκτείνει συνεχώς το φάσμα των δραστηριοτήτων της, στοχεύοντας σε νέους πελάτες κυρίως εκτός Ελλάδας.

Το 2017, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα € 9,7 εκατ., παρέχοντας τις υπηρεσίες της σε 150 έργα, τα σημαντικότερα των οποίων περιγράφονται παρακάτω:

 • Προχωρημένος Βασικός Σχεδιασμός (FEED) και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του αγωγού φυσικού αερίου διασύνδεσης Ελλάδας – Ιταλίας (Poseidon)
 • Υπηρεσίες λεπτομερούς σχεδιασμού του τμήματος 1 του Διαδριατικού αγωγού φυσικού αερίου (TAP) για λογαριασμό του κοινοπρακτικού σχήματος της γενικής εργολαβίας κατασκευής
 • Υλοποίηση Βασικού Σχεδιασμού και Μελέτη Επικινδυνότητας και Λειτουργικότητας (HAZOP) των Μονάδων Απόσταξης Κενού (VDU), Ισομερισμού Νάφθας και Αποθείωσης Νάφθας στο διυλιστήριο Ασπροπύργου
 • Εγκατάσταση Μονάδας Αμίνης στο διυλιστήριο της Rijeka στην Κροατία
 • Σειρά μελετών σκοπιμότητας για επενδύσεις της KMG Rompetrol στα διυλιστήριά της στη Ρουμανία
 • Βασικός Σχεδιασμός για την εγκατάσταση και διασύνδεση τριών επιχωματωμένων δεξαμενών αποθήκευσης υγραερίου στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου

Τέλος, κατά το 2017 η ΑΣΠΡΟΦΟΣ ανέλαβε το πρώτο έργο της στο Κουβέιτ για τη μελέτη μονάδων μετατροπής στο διυλιστήριο Mina Al Ahmadi (MAA) της KNPC.

Περισσότερες πληροφορίες:

www.asprofos.gr

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης