ΕΓΧΩΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ

Ο Όμιλος κατέχει σημαντική θέση στην εγχώρια αγορά επίγειων καυσίμων, μέσω της θυγατρικής του EKO ΑΒΕΕ με τα εμπορικά σήματα ΕΚΟ και BP.

Διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο με πάνω από 1.700 πρατήρια, (σε σύνολο αγοράς περίπου 5.500 πρατηρίων), 15 εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, 23 σταθμούς ανεφοδιασμού αεροσκαφών στα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας, 2 εμφιαλωτήρια υγραερίου σε βόρεια και νότια Ελλάδα και μία μονάδα παραγωγής και συσκευασίας λιπαντικών. Αυτή η εκτεταμένη υποδομή εφοδιασμού είναι το αποτέλεσμα της εξαγοράς και της ενοποίησης μιας σειράς εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη λιανική αγορά κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών.

Το 2009 πραγματοποιήθηκε από την ΕΛΠΕ η εξαγορά των δραστηριοτήτων της ΒΡ στην Ελλάδα η οποία επέτρεψε στον Όμιλο να ενδυναμώσει τη θέση του στην εγχώρια λιανική αγορά, να αυξήσει το μερίδιο αγοράς του, αλλά και να επωφεληθεί από τις συνέργειες που δημιουργούνται μεταξύ των δύο εταιρειών εμπορίας και του τομέα της διύλισης. Ο Όμιλος έχει συμφωνία με την BP plc. για την αποκλειστική χρήση των εμπορικών σημάτων της ΒΡ για καύσιμα εδάφους στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του 2020, με δυνατότητα περαιτέρω ανανέωσης έως το τέλος του 2025.

Το 2016 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση, δι' απορροφήσεως, της «ΕΚΟ ΑΒΕΕ» από την «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ». Η υπάρχουσα υποδομή δίνει τη δυνατότητα στον Όμιλο να έχει μία σημαντική παρουσία, τόσο στην ηπειρωτική χώρα όσο και στη λιανική αγορά των ελληνικών νησιών καθώς και στις γεωγραφικά διάσπαρτες εγκαταστάσεις αεροδρομίων.

Με κύριους στρατηγικούς άξονες την εξωστρέφεια και την καινοτομία, διατηρήθηκε η ηγετική θέση του Ομίλου στην εγχώρια λιανική αγορά πετρελαιοειδών και αυξήθηκαν τα μερίδια αγοράς, μέσω της προσφοράς ανταγωνιστικών και ποιοτικών καυσίμων και λιπαντικών με περαιτέρω ενίσχυση των διαφοροποιημένων καυσίμων (βενζίνη 100 οκτανίων και ενισχυμένο πετρέλαιο κίνησης), με αποτέλεσμα την ενίσχυση της κερδοφορίας του κλάδου.


Περισσότερες πληροφορίες:

www.eko.gr

www.hellenicfuels.gr

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης