ΚΥΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύρια Αποτελέσματα Χρήσης Ομίλου

€ εκατ. 2014 2015 2016
Πωλήσεις 9.478 7.303 6.680
Συγκρίσιμα* κέρδη EBITDA 417 758 731
Καθαρά Κέρδη -369 45 329
Συγκρίσιμα* Καθαρά Κέρδη 2 268 265

* αναπροσαρμοσμένο για τις επιπτώσεις  από την αποτίμηση των αποθεμάτων καθώς και μη λειτουργικών κερδών
 

Κύρια Στοιχεία Ισολογισμού

€ εκατ. 2014 2015 2016
Απασχολούμενα Κεφάλαια 2.870 2.913 3.903
Καθαρός Δανεισμός 1.140 1.122 1.750
Δανειακή Μόχλευση 40% 39% 45%
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης