ΚΥΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύρια Αποτελέσματα Χρήσης Ομίλου

€ εκατ. 2015 2016 2017
Πωλήσεις 7.303 6.613 7.995
Συγκρίσιμα* κέρδη EBITDA 758 731 834
Καθαρά Κέρδη 45 329 384
Συγκρίσιμα* Καθαρά Κέρδη 268 265 372

* αναπροσαρμοσμένο για τις επιπτώσεις  από την αποτίμηση των αποθεμάτων καθώς και μη λειτουργικών κερδών
 

Κύρια Στοιχεία Ισολογισμού

€ εκατ. 2015 2016 2017
Απασχολούμενα Κεφάλαια 2.913 3.903 4.173
Καθαρός Δανεισμός 1.122 1.759 1.800
Δανειακή Μόχλευση 39% 45% 43%
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης