ΚΥΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύρια Αποτελέσματα Χρήσης Ομίλου

€ εκατ. 2016 2017 2018
Πωλήσεις 6.613 7.995 9.769
Συγκρίσιμα* κέρδη EBITDA 731 834 730
Καθαρά Κέρδη 329 384 215
Συγκρίσιμα* Καθαρά Κέρδη 265 372 296

* αναπροσαρμοσμένο για τις επιπτώσεις  από την αποτίμηση των αποθεμάτων καθώς και μη λειτουργικών κερδών
 

Κύρια Στοιχεία Ισολογισμού

€ εκατ. 2016 2017 2018
Απασχολούμενα Κεφάλαια 3.903 4.173 3.854
Καθαρός Δανεισμός 1.759 1.800 1.459
Δανειακή Μόχλευση 45% 43% 38%
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης