ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

10.12.2018
Αποκοπή προμερίσματος χρήσης 2018
11.12.2018
Δικαιούχοι προμερίσματος (record date) χρήσης 2018
17.12.2018
Έναρξη καταβολής προμερίσματος χρήσης 2018
28.02.2019
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2018
28.02.2019
Ετήσια ενημέρωση αναλυτών μέσω τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2018.
 

* Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης