ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Πιστωτικές Γραμμές (IFRS €m)

 

Υπόλοιπο στις 30 Σεπτεμβρίου 2014
Κοινοπρακτικό Δάνειο 385
Ομολογιακό δάνειο €400 εκατ. 225
Δάνεια Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 356
Ευρώ-ομόλογο €500 εκατ. 492
Ευρώ-ομόλογο $400 εκατ. 316
Ευρώ-ομόλογο €325 εκατ. 318
Συμβάσεις Διμερών Πιστωτικών Γραμμών 964

 

Προφίλ Ωρίμανσης

 

Πηγές Δανεισμού

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης