ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ο Όμιλος από το 2013 έχει εκδώσει, μέσω της Hellenic Petroleum Finance plc, 5 ομόλογα συνολικής αξίας άνω των €2,1 δισ. εκ των οποίων τα παρακάτω είναι σε διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου:

 

Ημ/νια

Έκδοσης

Ημ/νια

Λήξης

Νόμισμα

Ονομαστική Αξία

(εκατ.)

Τοκομερίδιο

Κωδικός

(ISIN)

Prospectus*

Άλλα έγγραφα*

14/10/2016

14/10/2021 EUR 450 4,88% XS1500377517 link  
04/10/2019 04/10/2024 EUR 500 2% XS2060691719 link

Trust Deed

Agency Agreement

(*) διαθέσιμα μόνο στα αγγλικά

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης