COOKIES
Χρησιμοποιούμε cookies ώστε να κάνουμε ακόμα καλύτερη την εμπειρία σας στο site μας καθώς και για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Σας ενημερώνουμε ότι η χρήση των Απολύτως Απαραίτητων cookies, είναι αυτόματη σύμφωνα με την Πολιτική Cookies μας, ενώ μπορείτε να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις σας επιλέγοντας το πεδίο "Ρυθμίσεις Cookies" αναφορικά με τα υπόλοιπα cookies.
×Ρυθμίσεις Cookies
ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ COOKIES
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου. Σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Ενεργοποιούνται αυτόματα κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο.
Πάντα ενεργά •
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ (GOOGLE ANALYTICS)
Τα Cookies στατιστικών μας βοηθούν ως ιδιοκτήτες του ιστότοπου να κατανοήσουμε πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες του ιστότοπου συλλέγοντας πληροφορίες στα Google Analytics.
Προτείνεται •
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των προτιμήσεων των χρηστών του ιστότοπου. Η χρήση τους αφορά στην προβολή σχετικών διαφημίσεων στον χρήστη και είναι σημαντική για τους διαφημιζόμενους τρίτων μερών.
ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Γνωστοποίηση Σημαντικών Αλλαγών

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., με σκοπό τη διευκόλυνση και ενημέρωση των Μετόχων της και του επενδυτικού κοινού σχετικά με τις υποχρεώσεις ενημέρωσης, που θεσπίζουν οι διατάξεις των άρθρων 9,10 και 11 του ν. 3556/2007 και της κατ΄εξουσιοδότηση του νόμου εκδοθείσας απόφασης 1/434/3.7.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και τις προβλεπόμενες κυρώσεις από την τυχόν παράβασή τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Ν.3556/2007, αποτελεί ατομική υποχρέωση κάθε μετόχου εταιρείας, οι μετοχές της οποίας είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, που αποκτά ή διαθέτει μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ή του οποίου μεταβάλλονται τα δικαιώματα ψήφου συνέπεια εταιρικού γεγονότος και κάθε προσώπου, μετόχου ή μη, που δικαιούται να αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώματα ψήφου, και συνεπεία της απόκτησης ή της διάθεσης ή της άσκησης αυτών,το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ή ασκεί, φτάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3 του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ή, εφόσον κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 10% και σημειώνει μεταβολή ίση ή μεγαλύτερη του 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, να ενημερώσει ταυτόχρονα την εταιρεία και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο ενός ( 3) τριών ημερών διαπραγμάτευσης, η πρώτη από τις οποίες είναι η επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία πληροφορήθηκε ή όφειλε να έχει πληροφορηθεί την απόκτηση ή τη διάθεση ή τη δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου. Για τον υπολογισμό των ορίων που αναφέρονται ανωτέρω, αθροίζονται τα δικαιώματα ψήφου που αποκτά ή διαθέτει ο μέτοχος με τα δικαιώματα ψήφου που τυχόν δικαιούται να αποκτά, διαθέτει ή ασκεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 5 του Ν.3556/2007, για τον υπολογισμό των ανωτέρω ορίων από τα υπόχρεα πρόσωπα, έχει δημοσιοποιήσει το συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου και το μετοχικό της κεφάλαιο με την υπ’ αριθμ. πρ. 44305/1.11.2007 ανακοίνωση της, η οποία είναι αναρτημένη και στον διαδικτυακό της τόπο.

Για τον σκοπό καλύτερης παρακολούθησης των ημερών διαπραγμάτευσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στον διαδικτυακό της τόπο τα ημερολόγια ημερών διαπραγμάτευσης των οργανωμένων αγορών, οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα. Στο βαθμό κατά τον οποίο οι ανωτέρω πληροφορίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν προνομιακές, τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να επιδεικνύουν την απαραίτητη επιμέλεια στην παρακολούθηση των εντολών, τις οποίες έχουν δώσει για τη διενέργεια συναλλαγών και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να ενημερώνονται εγκαίρως για την εκτέλεση ή μη αυτών, καθώς και να προβαίνουν σε γνωστοποίηση τους.

Η ενημέρωση περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

  1. Tο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχεται ως αποτέλεσμα της απόκτησης ή διάθεσης.
  2. Tην αλυσίδα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων κατέχονται στην ουσία τα δικαιώματα ψήφου, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση.
  3. Tην ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου έφθασε, υπερέβη ή κατήλθε των ανωτέρω ορίων.
  4. Tην ταυτότητα του μετόχου, έστω και αν ο ίδιος δε δικαιούται να ασκήσει δικαιώματα ψήφου, καθώς και του προσώπου που δικαιούται να ασκήσει δικαιώματα ψήφου για λογαριασμό του εν λόγω μετόχου.

Η ανωτέρω ενημέρωση θα πραγματοποιείται με την υποβολή στην εταιρεία μας και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του αναρτημένου στην ιστοσελίδα μας εντύπου γνωστοποίησης ΤR1, νόμιμα υπογεγραμμένου από το ίδιο το υπόχρεο πρόσωπο ή από άλλο πρόσωπο,νόμιμα εξουσιοδοτημένο, και σε περίπτωση που το υπόχρεο πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, από το νόμιμο εκπρόσωπό του. Το έντυπο συνοδεύεται από παράρτημα, που συμπληρώνεται από τα υπόχρεα πρόσωπα με τα προσωπικά τους στοιχεία και υποβάλλεται μόνο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η ορθή συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης, καθώς και του συνοδευτικού παραρτήματος, αποτελεί υποχρέωση του υπόχρεου προσώπου, το οποίο ευθύνεται για τυχόν λάθη και παραλείψεις.

Το έντυπο γνωστοποίησης TR1 υποβάλλεται:

α) Στα γραφεία της εταιρείας, Χειμάρρας 8Α, 151 25-Μαρούσι, Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων (τηλ.210 6302978-982) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή με αποστολή στο fax 210 6302986-987, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@helpe.gr.Ο υπόχρεος θα πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και την παραλαβή τους από την αρμόδια Υπηρεσία Εξυπηρέτησης μετόχων της εταιρείας.

β) Στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στη διεύθυνση Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 62 Αθήνα και απευθύνεται στη Διεύθυνση Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών, με την ένδειξη «γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το ν. 3356/2007». Η υποβολή γίνεται και με αποστολή στο fax με αριθμό 210 3377243. Ο υπόχρεος θα πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και την παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία πρωτοκόλλου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω υποχρεώσεων, το άρθρο 26 του Ν. 3556/2007 προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής επίπληξης ή προστίμου ύψους μέχρι 1.000.000 ευρώ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των Μετόχων μας σχετικά με τα ανωτέρω, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας ο Ν. 3556/2007, η απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/434/3.7.2007, η σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το έντυπο γνωστοποίησης σημαντικών συναλλαγών TR1, με το συνοδευτικό του παράρτημα.

'Εντυπο Γνωστοποίησης TR 1 με συνοδευτικό παράρτημα

Νόμος 3556/2007

Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/434/3.7.07

Εγκύκλιος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αρ. 33

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης | Ρυθμίσεις Cookies