ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Γενικά

Η Εταιρεία διοικείται από δεκατριαμελές ΔΣ και η θητεία του είναι πενταετής, λήγουσα στις 26/06/2018, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Αναλυτικά:

 • Ευστάθιος Τσοτσορός, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
 • Ανδρέας Σιάμισιης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
 • Γεώργιος Αλεξόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
 • Ιωάννης Ψυχογυιός, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
 • Θεόδωρος - Αχιλλέας Βάρδας, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
 • Γεώργιος Γρηγορίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
 • Δημήτριος Κοντοφάκας, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
 • Βασίλειος Κουνέλης, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
 • Λουδοβίκος Κωτσονόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
 • Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. - Εκπρόσωπος των Εργαζομένων
 • Παναγιώτης Οφθαλμίδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. - Εκπρόσωπος των Εργαζομένων
 • Θεόδωρος Πανταλάκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. - Εκπρόσωπος των Μετόχων της Μειοψηφίας
 • Σπυρίδων Παντελιάς, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. - Εκπρόσωπος των Μετόχων της Μειοψηφίας

Ρόλοι και Αρμοδιότητες του Δ.Σ.

Το ΔΣ είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρείας και κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξής της και εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της. Η σύνθεση και οι ιδιότητες των μελών του ΔΣ καθορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας. Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των μελών του ΔΣ είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της εταιρείας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος.
Για την επίτευξη των εταιρικών στόχων και την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας, το ΔΣ μπορεί να εκχωρεί μέρος των αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Πρόεδρο του ΔΣ, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε ένα ή περισσότερα μέλη (εκτελεστικά και μη), στους Διευθυντές ή σε υπαλλήλους της εταιρείας. Τα μέλη του ΔΣ και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από το ΔΣ αρμοδιότητές του, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας. Τα μέλη του ΔΣ και κάθε τρίτος, στον οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του, οφείλουν έγκαιρα να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ τα ίδια συμφέροντα τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, τα οποία εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, κατά την έννοια του άρ. 42 (ε), παρ. 5 του Κ.Ν.2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Το ΔΣ ενδεικτικά, εγκρίνει μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου:

 1. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο (ΕΣ) της εταιρείας και του Ομίλου.
 2. Το Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο και Προϋπολογισμό (ΕΠΠ) της εταιρείας και του  Ομίλου.
 3. Κάθε αναγκαία αλλαγή στα ΕΣ και ΕΠΠ.
 4. Την ετήσια έκθεση των συναλλαγών της εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις του άρ. 42(ε), παρ. 5 του Κ.Ν.2190/20.
 5. Τον ετήσιο απολογισμό της εταιρείας και του Ομίλου.
 6. Την ίδρυση ή συμμετοχή σε εταιρεία ή κοινοπραξία, την εξαγορά εταιρείας και την ίδρυση ή κατάργηση εγκαταστάσεων, ύψους για κάθε περίπτωση άνω του € 1 εκ.
 7. Τις συμφωνίες συμμετοχής σε κοινοπραξίες έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων.
 8. Την οριστική διακοπή λειτουργίας εργοστασίου.
 9. Τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας και τις τροποποιήσεις τους.
 10. Τη βασική οργανωτική δομή της εταιρείας και τις τροποποιήσεις της.
 11. Τις αρμοδιότητες των στελεχών μέχρι και το επίπεδο του Διευθυντή Ι και τις τροποποιήσεις τους.
 12. Το διορισμό/ ανάκληση και τις αποδοχές των Γενικών Διευθυντών, των Διευθυντών Ι και του επικεφαλή της Διεύθυνσης Ι Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου.
 13. Την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ).
 14. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.
 15. Τον καθορισμό των όρων της μισθολογικής πολιτικής της εταιρείας.
 16. Τις διαδικασίες πρόσληψης των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας και της αξιολόγησης της απόδοσής τους.
 17. Ό,τι άλλο προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς της εταιρείας.

Εκτελεστικά και Μη Μέλη του Δ.Σ.

Το ΔΣ κατά την εκάστοτε συγκρότηση του σε σώμα, ορίζει την ιδιότητα και τις αρμοδιότητες των μελών του ως εκτελεστικών και μη. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του.


Πρόεδρος ΔΣ

Ο Πρόεδρος του ΔΣ προΐσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ΔΣ και ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητάς του, που προβλέπεται από το Νόμο, το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.


Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτερο εκτελεστικό όργανο της εταιρείας. Προΐσταται όλων των υπηρεσιών της εταιρείας και διευθύνει το έργο τους. Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και των Κανονισμών και Αποφάσεων του ΔΣ, που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας, λαμβάνει όλες τις αναγκαίες αποφάσεις και υποβάλλει στο ΔΣ τις προτάσεις και εισηγήσεις, που απαιτούνται για την υλοποίηση των σκοπών της εταιρείας.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης