ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΣ

Επιτροπές ΔΣ

Επιτροπή Ελέγχου Ν.3693/2008

Η Εταιρεία έχει συστήσει Επιτροπή Ελέγχου, η οποία ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη. Πραγματοποίησε δεκατέσσερις (14) συνεδριάσεις εντός του 2012 και παρέστησαν όλα τα μέλη της.

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Να επιβλέπει τη διαδικασία χρηματοοικονομικής παρακολούθησης και την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και να εξετάζει τα βασικά σημεία των οικονομικών καταστάσεων που εμπεριέχουν σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις από πλευράς Διοίκησης.
 • Να παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας.
 • Να διασφαλίζει την ορθή λειτουργία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας.
 • Να επιβλέπει την πορεία του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
 • Να παρακολουθεί τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ύπαρξη και τη διατήρηση της αντικειμενικότητας και της ανεξαρτησίας του τακτικού ελεγκτή και ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις πιθανές επιπρόσθετες μη ελεγκτικές παρεχόμενες υπηρεσίες από αυτόν.

Επιτροπή Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής

Η Εταιρεία έχει συστήσει Επιτροπή Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής, η οποία αποτελείται από δύο (2) μη εκτελεστικά μέλη και ένα (1) εκτελεστικό μέλος.

Η Επιτροπή Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Προτείνει τις αρχές της πολιτικής αμοιβών και παροχών της Εταιρείας σε διευθυντικά στελέχη, στις οποίες θα βασίζονται οι αποφάσεις του Διευθύνοντα Συμβούλου.
 • Προτείνει την ακολουθητέα εκάστοτε πολιτική αμοιβών και παροχών των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών, στην οποία θα βασίζονται οι αποφάσεις του ΔΣ.
 • Προτείνει στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, το σύνολο των αμοιβών (σταθερών και μεταβλητών – περιλαμβανομένων και των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών) των εκτελεστικών μελών του ΔΣ, ως και των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών της εταιρείας.
 • Εισηγείται στο ΔΣ και δι’ αυτού στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, το σύνολο των αμοιβών του Προέδρου του ΔΣ και του Διευθύνοντα Συμβούλου.
 • Φροντίζει για την ανά πάσα στιγμή ύπαρξη κατάλληλης διαδοχής  των Γενικών Διευθυντών και των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις προς το ΔΣ.

Λοιπές Επιτροπές του Δ.Σ.

Το έργο του ΔΣ, στο παραπάνω πλαίσιο ενίσχυσης των δομών εταιρικής διακυβέρνησης, συνεπικουρείται και από άλλες Επιτροπές, που ορίζονται με απόφασή του.

Συγκεκριμένα, οι ισχύουσες επιτροπές είναι οι εξής:

 

 • Επιτροπή Προμηθειών Πετρελαιοειδών
 • Επιτροπή Χρηματοοικονομικών & Οικονομικού Σχεδιασμού
 • Επιτροπή Εργασιακών Θεμάτων
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης