ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στοιχεία Καταστατικού της εταιρείας


Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να μεταβληθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις απαρτίας και πλειοψηφίας.

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και έχουν άυλη μορφή, ως χρόνος δε έκδοσής τους ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στα αρχεία της εταιρείας "Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε."


Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, εκτός αν άλλως ορίζεται στο Καταστατικό της και ειδικότερα για:

 • Τροποποιήσεις του Καταστατικού, εφ’ όσον δεν απαγορεύεται ρητά από το ίδιο το Καταστατικό ή το νόμο.
 • Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:
  • Επτά (7) μέλη διορίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο
  • Δύο (2) μέλη διορίζονται από τη μέτοχο Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A.
  • Δύο (2) μέλη εκλέγονται από την Ειδική Συνέλευση των μετόχων της μειοψηφίας και
  • Δύο (2) μέλη εκλέγονται από τους εργαζόμενους στην εταιρεία, ως εκπρόσωποί τους
 • Εκλογή των τακτικών ελεγκτών και του διεθνούς ελεγκτή
 • Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας
 • Διάθεση κερδών
 • Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας
 • Διορισμό εκκαθαριστών


Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρείας και κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξής της και εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της. Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων, που περιέχει όλα τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης