ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Υπηρεσία Μετόχων &  Επενδυτών   Υπηρεσία Μετοχολογίου   Δ/νση Εταιρικών Σχέσεων Ομίλου

Χειμάρρας 8A,
151 25 Μαρούσι, Αττική

Tηλ.: 210 6302 212
Fax: 210 6302 510-11
Email: ir@helpe.gr

 

Xειμάρρας 8Α,
151 25 Μαρούσι, Αττική

Tηλ.: 210 6302 978-982
Fax: 210 6302 986-987

(Ώρες υποδοχής κοινού
9:00 - 14:00 κατόπιν ραντεβού)

 

Χειμάρρας 8A,
151 25 Μαρούσι, Αττική

Tηλ.: 210 6302 275
Fax: 210 6302 573

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης