ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Δ/νση Σχέσεων με Επενδυτές  

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων

Υπηρεσίες Μετοχολογίου

  Δ/νση Εταιρικών Σχέσεων Ομίλου

Χειμάρρας 8A,
151 25 Μαρούσι, Αττική

email: ir@helpe.gr
Fax: 210 6302 510-11

 

Xειμάρρας 8Α,
151 25 Μαρούσι, Αττική

Tηλ.: 210 6302 978-982
Fax: 210 6302 986-987

(Ώρες υποδοχής κοινού
9:00 - 14:00 κατόπιν ραντεβού)

 

Χειμάρρας 8A,
151 25 Μαρούσι, Αττική

Tηλ.: 210 6302 275
Fax: 210 6302 573

 

Θέλουμε να είστε ενήμεροι σχετικά με το τρόπο που διαχειριζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Διαβάστε και δηλώστε αν αποδέχεστε την επεξεργασία των στοιχείων σας σύμφωνα με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης