ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ REACH

Η συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό REACH (Registration,Evaluation,Authorisation of Chemicals),περιλαμβάνεται στις κύριες προτεραιότητες της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Συνεργάζεται με άλλες εταιρίες στις Κοινοπραξίες REACH και τα Φόρα Ανταλλαγής Πληροφοριών Ουσιών (ΦΑΠΟ). Εφαρμόζει πιστά τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων και της αρμόδιας Εθνικής Αρχής.

Για να δείτε τη δήλωση εναρμόνισης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ με τον Κανονισμό REACH, πατήστε εδώ.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης