ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιβάλλον

Στρατηγική

Η στρατηγική του Ομίλου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην προστασία του περιβάλλοντος, σχεδιάζοντας και επενδύοντας στη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων (πχ. διαχείριση φυσικών πόρων, αέριων εκπομπών, στερεών και υγρών αποβλήτων).  Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη συμβολή του Ομίλου στην αντιμετώπιση των αιτιών και των επιπτώσεων του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, με την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τις επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), με στόχο τον ενεργειακό μετασχηματισμό και την εξέλιξη σε μια εταιρία παροχής ενεργειακών λύσεων χαμηλών εκπομπών άνθρακα. 

Στον τομέα του περιβάλλοντος ο Όμιλος επενδύει στην πρόληψη και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα μέτρα και τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές, πρακτικές και τεχνολογίες σε ολόκληρο τον κύκλο προϊόντος, από το σχεδιασμό του παραγωγικού σχήματος και την εφαρμογή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, μέχρι την τελική κατανάλωση των προϊόντων – καυσίμων.

Ο Όμιλος εφαρμόζει απαρέγκλιτα την πολιτική του για το περιβάλλον, έτσι όπως αυτή δεσμεύει όλο το προσωπικό του και ενσωματώνεται σε κάθε δραστηριότητά του. (Δείτε την Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια, το Περιβάλλον και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη εδώ)

 

Περιβαλλοντικοί Στόχοι

Βελτιώνοντας συνεχώς τις λειτουργικές παραμέτρους και μειώνοντας το περιβαλλοντικό και ανθρακικό αποτύπωμα, ο Όμιλος έρχεται συνεχώς πιο κοντά στους περιβαλλοντικούς στόχους του για: 

  • Συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων για την προστασία του νερού, του αέρα και του εδάφους. 
  • Αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της βέλτιστης χρήσης φυσικών πόρων, βάσει των αρχών της βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής.
  • Μείωση των εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου, για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. 

Μέσω της υλοποίησης της στρατηγικής του για βιώσιμη ανάπτυξη, επιδιώκει την επίτευξη βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων για τη διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων, τη βελτίωση ενεργειακών επιδόσεων και τη μείωση εκπομπών σε συμφωνία και με τους διεθνείς Στόχους του ΟΗΕ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους περιβαλλοντικούς μας στόχους εδώ

 

Περιβαλλοντική Διαχείριση/Eκπαίδευση

Το όραμα, η περιβαλλοντική πολιτική, οι περιβαλλοντικοί στόχοι για κάθε δραστηριότητα, η παρακολούθηση όλων των περιβαλλοντικών παραμέτρων μέσω ευρωπαϊκών δεικτών, η σύγκριση (benchmarking) με τις επιδόσεις του κλάδου στην Ευρώπη, η συνεχής περιβαλλοντική εκπαίδευση του προσωπικού και των κοινωνικών εταίρων και η εφαρμογή και πιστοποίηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης με ISO 14001 σε όλο αυτό το ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων του Ομίλου, αποτελούν βασικά συστατικά της οργάνωσης και διοίκησης για τα περιβαλλοντικά θέματα.                

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αξιολογεί τακτικά την τήρηση των σχετικών διαδικασιών περιβαλλοντικής διαχείρισης σε κάθε εγκατάσταση, είτε μέσω εσωτερικών επιθεωρήσεων από καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό, είτε μέσω επιθεωρήσεων από ανεξάρτητους διαπιστευμένους εξωτερικούς φορείς πιστοποίησης. Παράλληλα, παρακολουθούν την εξέλιξη των περιβαλλοντικών δεικτών, οι οποίοι περιλαμβάνονται στις περιοδικές αναφορές του Ομίλου και στα κριτήρια αξιολόγησης της απόδοσης των στελεχών.

Ο Όμιλος, με στόχο τη συνεχή ενημέρωση για τις βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές και την ανάπτυξη της εταιρικής κουλτούρας σε θέματα προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος, σταθερά και συστηματικά, υλοποιεί μια σειρά από δράσεις συνεχιζόμενης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης των εργαζομένων, όσο και πελατών προμηθευτών, υπεργολάβων, δημόσιων και τοπικών φορέων κλπ.

 

Κλιματική Αλλαγή και Ενεργειακή Αποδοτικότητα

Το φαινόμενο της Κλιματικής Αλλαγής επηρεάζει  την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, δημιουργώντας σημαντικές προκλήσεις και ευκαιρίες. Με βασική δραστηριότητα τη διύλιση πετρελαίου είμαστε συνάμα παραγωγός ενεργειακών προϊόντων και καταναλωτής ενέργειας. Η κατανάλωση ενέργειας αποτελεί σημαντικό λειτουργικό κόστος αλλά ταυτόχρονα και την κύρια πηγή των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Έτσι, σχεδιάζουμε τον ενεργειακό μετασχηματισμό για μια οικονομία χαμηλού άνθρακα, ανταποκρινόμενοι στη συνεχιζόμενη αύξηση της ζήτησης ενέργειας και της διασφάλισης της ενεργειακής επάρκειας με τη λήψη μέτρων και έργων για τη μείωση των εκπομπών.   Παράλληλα, επειδή δραστηριοποιούμαστε κυρίως στην Ελλάδα, χώρα με μεγάλο παράκτιο μέτωπο, έχουμε ξεκινήσει τη μελέτη για την προσαρμογή και αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Οι πιθανοί κίνδυνοι και ευκαιρίες για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες του Ομίλου, εξετάζονται στη διαχείριση του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών και στις μελέτες σκοπιμότητας επενδύσεων-ενεργειών, αγοράς πρώτων υλών .
Θέλουμε να μειώσουμε το ανθρακικό μας αποτύπωμα δηλαδή την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έτσι ώστε να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση των αιτιών και των επιπτώσεων του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, να οδηγηθούμε στον ενεργειακό μετασχηματισμό και να εξελιχθούμε σε μια εταιρεία παροχής ενεργειακών λύσεων χαμηλών εκπομπών άνθρακα.


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσέγγισή μας για την κλιματική αλλαγή, τις επιδόσεις, στόχους και επιτεύγματα εδώ

Αέριες Εκπομπές και Απόβλητα

Η κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη και αποτελεσματική λειτουργία μας απαιτεί τη συνεχή μείωση των αέριων εκπομπών έτσι ώστε να ελαχιστοποιούμε τις επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας και να συμβάλλουμε  ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα των περιοχών δραστηριοποίησής μας.

Η κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία μας αναπτύσσει σχέσεις  εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες. Η συνεχής μείωση των αέριων εκπομπών και η βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας επιτυγχάνεται  με την υιοθέτηση βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών και επενδύσεων σε σύγχρονες τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών.    

Επιδιώκουμε τη συνεχή μείωση των δεικτών αέριων εκπομπών σε όλες τις δραστηριότητες μας και την ευρεία αποδοχή της σημαντικής συνεισφοράς μας στη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας των τοπικών κοινωνιών.

Η προσέγγισή μας καθώς και οι επιδόσεις των αεριών εκπομπών βρίσκονται πιο αναλυτικά εδώ

Σε ό,τι αφορά στη διαχείριση αποβλήτων θεωρούμε ότι η αξιοποίηση των υλικών και φυσικών πόρων σε όλο τον κύκλο ζωής τους, αποτελεί σημαντική επιχειρηματική ευκαιρία  και ανταπόκριση στη δέσμευσή μας για την περιβαλλοντική προστασία.

Τα πετρελαιοειδή υλικά - παραπροϊόντα που χαρακτηρίζονται απόβλητα (ιδιοπαραγόμενα ή τρίτων), σε ένα στάδιο του κύκλου ζωής τους, αποτελούν για εμάς σημαντική ευκαιρία, και αξιοποιούνται ως πρώτη ύλη στις παραγωγικές μας εγκαταστάσεις και ως καύσιμα υλικά, σύμφωνα με την επιχειρηματική προσέγγισή μας προς την κυκλική οικονομία.

Η συνεχής μείωση της ποσότητας των αποβλήτων προς τελική διάθεση συμβάλλει σημαντικά στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία αλλά και στη σημαντική μείωση του λειτουργικού μας κόστους. 

Προτεραιότητά μας αποτελεί η συνεχής αύξηση του ποσοστού αξιοποίησης των υλικών και φυσικών πόρων σε όλο τον κύκλο ζωής τους, μέσω της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης κατά την παραγωγική διαδικασία αλλά και της ανάπτυξης ευρύτερων συνεργειών.

Στόχος μας είναι η σημαντική μείωση των αποβλήτων που θα οδηγούνται προς τελική διάθεση –  ταφή (έως 15% μέχρι το 2030).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων μέσω της εφαρμογής των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας καθώς και οι επιδόσεις μας εδώ

Αποδοτικότητα στη Χρήση Πόρων

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στοχεύει στη μείωση κατανάλωσης της ενέργειας, του νερού και των πρώτων υλών και επενδύουν στην ανάκτηση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των υλικών και πρώτων υλών. 

Επενδύοντας στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε όλα τα διυλιστήρια του Ομίλου λειτουργούν μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας, αξιοποιώντας καθαρότερα αέρια και ρεύματα της παραγωγικής διαδικασίας και έτσι συνεισφέρουν στην αποφυγή σημαντικού ποσοστού εκπομπών CO2, οι οποίες θα εκπέμπονταν αν η ιδιοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια προερχόταν από το εθνικό δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Επιπλέον, η μείωση της κατανάλωσης νερού συνδέεται άμεσα με την αύξηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησής του (αναλυτική παρουσίαση των στοιχείων εδώ)

Πιστοποιήσεις Εγκαταστάσεων

Στο πλαίσιο της Πολιτικής Ποιότητας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, ο Όμιλος δεσμεύεται να προμηθεύει προϊόντα και υπηρεσίες απολύτως σύμφωνες ή/και καλύτερες από τις συμφωνημένες προδιαγραφές, να παρέχει πλήρη τεχνικά στοιχεία για την ποιότητα των προϊόντων/υπηρεσιών προς κάθε ενδιαφερόμενο και να προσφέρει στους πελάτες, τους συνεργάτες και τα στελέχη του, τη δυνατότητα να αξιολογήσουν και να συμβάλλουν στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
Προκειμένου η Πολιτική Ποιότητας, Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, και οι συνεπαγόμενοι από αυτή στόχοι να υλοποιούνται, ο Όμιλος σχεδίασε και εφαρμόζει Διαχειριστικά Συστήματα Ποιότητας, τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των αντίστοιχων διεθνών προτύπων.
 
Πιστοποιήσεις εγκαταστάσεων, αποθηκευτικών χώρων, πρατηρίων του Ομίλου, σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα (αρχικό έτος πιστοποίησης)

 

Είδος πιστοποίησης και πρώτο έτος πιστοποίησης

Εγκατάσταση

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

ISO 17025*

ΕΛΟΤ 1429

ΒΕΑ

2013

2011

2011

2004

 

ΒΕΕ

2011

2010

2009

 

ΒΕΘ

2000

2013

2010

2008

 

Εργοστάσιο Πολυπροπυλενίου

2003

2013

 

 

DIAXON

2004

 

 

 

 

Αποθηκευτικοί χώροι υγρών καυσίμων της ΕΚΟ (πρώην ΕΚ) σε Ασπρόπυργο, Κέρκυρα, & Ηράκλειο

 

2001

 

 

 

Μονάδα Παραγωγής Λιπαντικών ΕΚΟ

1997

2003

2003

 

 

Σταθμοί Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών ΕΚΟ σε 18 αεροδρόμια

2001

2003

2003

 

 

Πρατήρια ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ (ΣΕΑ Ασπροπύργου)

2011

 

 

 

 

Κεντρικά Γραφεία Ομίλου

 

2013

 

 

Δραστηριότητες Έρευνας & Παραγωγής Υδρογονανθράκων

 

2013

 

 

ΑΣΠΡΟΦΟΣ

1999

2013

2013

 

2011

ΗP CYPRUS

2005

2005

2005

 

 

OKTA

2015

2015

2015

2006

 

Σημείωση: *  Αφορά στα εργαστήρια των διυλιστηρίων

 

Οικοσυστήματα - Βιοποικιλότητα - Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ο Όμιλος ακολουθεί μια στρατηγική περαιτέρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του όσο και συνέχισης των ήδη υπαρχόντων με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τους στόχους του ΟΗΕ για προστασία της βιοποικιλότητας, τόσο στο έδαφος (Στόχος 15) όσο και στη θάλασσα (Στόχος 14).

Σημειώνεται ότι οι εγκαταστάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι εγκατεστημένες σε θεσμοθετημένες περιοχές για βιομηχανική δραστηριότητα, μακριά από προστατευόμενες περιοχές.

Επίσης, ο Όμιλος όπου είναι εφικτό αναπτύσσει δράσεις προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, ως προτεραιότητα και βασικό πυλώνα της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις όσον αφορά στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα, ενώ παράλληλα είναι στη διάθεση της πολιτείας για συνεργασία προς την κατεύθυνση αυτή. Η παρακολούθηση των νέων ευρωπαϊκών τάσεων όσο και η ενσωμάτωση διεθνών αναγνωρισμένων εργαλείων εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει σημαντικά στην υλοποίηση καινοτόμων πρακτικών διατήρησης και διαχείρισης της βιοποικιλότητας. 

 

Bιοκαύσιμα

Τα βιοκαύσιμα αποτελούν τα μόνα άμεσα υποκατάστατα των ορυκτών καυσίμων, που διατίθενται σήμερα σε μεγάλη κλίμακα για καύσιμα μεταφορών, η χρήση τους συμβάλλει μόνο στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2)  των οχημάτων, χωρίς να απαιτούνται σημαντικές μετατροπές στα οχήματα και στα δίκτυα διανομής.
Μέχρι σήμερα ο όρος βιοκαύσιμα για την ελληνική αγορά αναφέρεται  κυρίως στο βιοντίζελ, καύσιμο παρόμοιων ιδιοτήτων με το ντίζελ, το οποίο χρησιμοποιείται ως συστατικό (μετά από ανάμειξη με το συμβατικό ντίζελ) σε όλα τα ντιζελοκίνητα οχήματα, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή μίγματος, ενώ σε συνέχεια πρόσφατης ελληνικής νομοθεσίας, ο Όμιλος από 1/1/2019 έχει αρχίσει την προσθήκη βιοαιθέρων στη  βενζίνη.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερα στοιχεία εδώ

 

 
Copyright © 2020 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης | Ρυθμίσεις Cookies