ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

  • Η Ελληνική Επιχείρηση Πετρελαιαγωγού με την επωνυμία ΕΛΕΠ Α.Ε. ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2002. Μετά από τροποποίηση του καταστατικού της «ΕΛΕΠ Α.Ε.», η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΣΚΟΠΙΑ -BAΡΔΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας είναι: «ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.».
  • Σκοπός της εταιρείας είναι η λειτουργία του πετρελαιαγωγού που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τα Σκόπια. Για το λόγο αυτό, τα στοιχεία του ενεργητικού του πετρελαιαγωγού μεταφέρθηκαν από την «ΕΛ.Π.ΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε.» στη «ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.»
  • Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας στις 28.01.2008 ήταν η εξής: ΕΛΠΕΤ - ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. (θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. σε ποσοστό 63%) με ποσοστό 79,99% και NAFTOVOD Dooel Skopjie  με ποσοστό 20,01%. Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται στα 52,99 εκατ. ευρώ.

 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 
Πρόεδρος Ιωάννης Αψούρης
Διευθύνων Σύμβουλος Νικόλαος Μαυρούλιας
Μέλη Αλέξιος Αθανασόπουλος
Βασιλική Μουκριώτου
Bobe Cecev


 


7o χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης- Βέροιας
570 08 Εχέδωρος
Τ.Θ. 10312, 54 110 - Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 750 810, 2310 750 927
Fax: 2310 750 748
Email: i.l.kalafati@helpe.gr
www.vardax.gr

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης