ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Πρόταση Εξαγοράς της Hellenic Petroleum Finance PLC προς τους κατόχους των Ομολογιών λήξης Μαϊου 2017
29.09.2016

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η εξ ολοκλήρου θυγατρική εταιρία της HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC (η «Εταιρεία»), ανακοίνωσε σήμερα στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου πρόταση εξαγοράς που απευθύνει προς τους κατόχους ομολογιών, εγγυημένων από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., με τοκομερίδιο 8% και λήξη τον Μαϊο 2017, συνολικού ποσού εκδόσεως Ευρώ 500.000.000 και τρέχοντος υπολοίπου Ευρώ 489.932.000 (οι «Υφιστάμενες  Ομολογίες»),. Η πρόταση αφορά την εξαγορά των Υφισταμένων Ομολογιών από την Εταιρεία έναντι μετρητών   (η «Πρόταση Εξαγοράς»).

Η Πρόταση Εξαγοράς προβλέπει την καταβολή από την Εταιρεία στους κατόχους Υφισταμένων Ομολογιών, σε μετρητά, ποσού Ευρώ 1.035 ανά 1.000 ευρώ ονομαστικής αξίας Υφισταμένων Ομολογιών, πλέον δεδουλευμένων τόκων μέχρι και την προηγουμένη μέρα της ημερομηνίας καταβολής, η οποία θα ορισθεί περί την 14η Οκτωβρίου 2016, σύμφωνα με τους όρους και  τις προϋποθέσεις της Πρότασης Εξαγοράς που παρατίθενται αναλυτικά στο πληροφοριακό δελτίο της 29ης Σεπτεμβρίου, που θα είναι διαθέσιμο για τους επιλέξιμους κατόχους Υφισταμένων Ομολογιών.

Η Πρόταση Εξαγοράς τελεί υπό την πλήρη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας και προϋποθέτει την άντληση κεφαλαίων από την επιτυχή τιμολόγηση νέων ομολογιών, σταθερού επιτοκίου και πενταετούς διάρκειας, τις οποίες προτίθεται να εκδώσει η Εταιρεία, με την εγγύηση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.. Αναφορικά στην πρόθεση έκδοσης των νέων ομολογιών θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση.  

Οι Τράπεζες Credit Suisse Securities (Europe) Limited, HSBC Bank PLC, Eurobank Ergasias S.A., Alpha Bank A.E., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα ενεργήσουν ως Διοργανώτριες (Dealer Managers)  και η εταιρία Lucid Issuer Services Limited έχει αναλάβει τη διοικητική διαχείριση της Πρότασης Εξαγοράς.

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης