ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Ανακοίνωση Συμμετοχής ΕΛΠΕ σε Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό
18.03.2016

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 1 του Π.Δ. 82/1996 ότι προτίθεται να συμμετάσχει στον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ)  του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για την Προμήθεια  Αεροπορικού Καυσίμου JP-8 (NATO F-34) προϋπολογισμού 14.900.000,00 €  (πλέον ΦΠΑ), που θα διεξαχθεί την 5.04.2016 (καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών) ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ημερομηνία.

Επιπλέον, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. προτίθεται να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς, τους οποίους προκηρύσσουν φορείς του δημοσίου, και ενδεικτικά σε διαγωνισμούς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σε διαγωνισμούς των εποπτευομένων οργανισμών και φορέων του, σε διαγωνισμούς Ο.Τ.Α., ήτοι διαγωνισμούς Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Δήμων και Κοινοτήτων, σε διαγωνισμούς ανωνύμων εταιρειών του ευρύτερου δημοσίου τομέα, ως και διαγωνισμούς της ΔΕΗ Α.Ε. και του Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.) Α.Ε.

Για το λόγο αυτό, προσκαλούμε τις ανώνυμες εταιρείες - μετόχους μας όπως προβούν, εάν δεν το έχουν πράξει ήδη, στην ονομαστικοποίηση των μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου, κατά την έννοια του ως άνω ΠΔ 82/1996 και παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετόχων τους. Ανακοινώνονται τέλος οι προβλεπόμενες στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του ΠΔ 82/1996 κυρώσεις, οι οποίες συνίστανται στη στέρηση των δικαιωμάτων παραστάσεως και ψήφου τους στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, καθώς και των κάθε είδους περιουσιακών τους δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχική τους ιδιότητα, μέχρι την πλήρη συμμόρφωσή τους με τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους.

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης