ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΜΙΛΟΥ

Η Εσωτερική Επικοινωνία Ομίλου, ως λειτουργία της Διεύθυνσης Επικοινωνίας Ομίλου, περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενεργειών, που αφορούν την επικοινωνία του οργανισμού με τους εργαζόμενους (από πάνω προς τα κάτω και αντιστρόφως) και μεταξύ ομάδων εργαζομένων-οργανωτικών μονάδων. Οι δράσεις αυτές πηγάζουν από το Όραμα, την Αποστολή και τις Αρχές που πρεσβεύει ο Όμιλος, στηρίζοντας και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της ομιλικής κουλτούρας.

Χρησιμοποιούμε διάφορες μεθόδους και μέσα για τη συστηματική και αμφίδρομη επικοινωνία με τους εργαζομένους μας. Τα σημαντικότερα είναι:

Μέθοδοι & Μέσα Εσωτερικής Επικοινωνίας Ομίλου

Εσωτερικό δίκτυο (intranet) MyHELPe

Το Intranet αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο της εσωτερικής επικοινωνίας. Η χρήση του MyHELPe έχει ως στόχο τη βελτιστοποίηση της επικοινωνίας έτσι ώστε οι χρήστες να ενημερώνονται άμεσα για τις εξελίξεις, νέα και αποφάσεις που αφορούν τον Όμιλο.

Το MyHELPe προωθεί:

  • Την αποτελεσματικότητα των εργασιών βοηθώντας τους χρήστες στην εύρεση πληροφοριών
  • Την καλλιέργεια και προώθηση κοινής κουλτούρας δίνοντας πρόσβαση σε κοινές πηγές πληροφοριών και ενημέρωσης
  • Το συντονισμό των διαδικασιών προσφέροντας τη δυνατότητα υλοποίησης υπηρεσιακών διαδικασιών ηλεκτρονικά

 

Θυρίδα προτάσεων εργαζομένων

Η θυρίδα προτάσεων εργαζομένων ενισχύει τη συμμετοχή των εργαζομένων με προτάσεις που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα του Ομίλου καθώς και στη βελτίωση της καθημερινής επαγγελματικής ζωής. Η θυρίδα είναι προσβάσιμη από όλους τους εργαζομένους ηλεκτρονικά μέσω email αλλά και μέσω φυσικών καλπών που είναι τοποθετημένες σε όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Ελλάδα.

Μήνυμα θυρίδας: «Συμμετέχουμε όλοι!»

Από το 2010, οι ομιλικές μασκότ Πέτρος και Έλλη, συνοδεύουν πολλές από τις δράσεις της εσωτερικής επικοινωνίας αλλά και άλλων ενεργειών.

Πρόγραμμα «Οικολογικό Γραφείο»

Μέσω του προγράμματος «Οικολογικό Γραφείο» προωθείται η κουλτούρα εργασίας που προσφέρει ένα πιο υγιεινό και παραγωγικό εργασιακό χώρο και, παράλληλα, συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος του Ομίλου μας.

Πιο συγκεκριμένα, το Green Office προωθεί:

  • Ανακύκλωση υλικών (χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, μπαταρίες, παλιές συσκευές κινητών, μαγειρικά λάδια, λαμπτήρες, αναλώσιμα ηλεκτρονικών υπολογιστών, μικροσυσκευές, κτλ.). Σημεία συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών είναι τοποθετημένα σε όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Ομίλου.
  • Μείωση κατανάλωσης ενέργειας μέσω προωθητικών μηνυμάτων πάνω στους εκτυπωτές, τις οθόνες και μέσω του MyHELPe.
  • Μείωση χρήσης αναλώσιμων υλικών.

Οπτικοακουστικό υλικό

Η επικοινωνία επιτυγχάνεται επίσης με την ανάρτηση νέων σε πίνακες ανακοινώσεων, καθώς και τη χρήση αφισών, πόστερ, βίντεο και banners με σκοπό την ενημέρωση, την εκπαίδευση και την πληροφόρηση των εργαζομένων σε καθημερινή βάση.

 

Ηλεκτρονική ενημέρωση μέσω emails

Χρησιμοποιείται η αποστολή emails για την άμεση ενημέρωση των εργαζομένων για διάφορα σημαντικά θέματα / νέα.

 

Διοργάνωση συναντήσεων / εκδηλώσεων

Διοργανώνονται συναντήσεις με επιλεγμένα κοινά με σκοπό την ενημέρωση για τη στρατηγική, τους στόχους και τις πρωτοβουλίες του Ομίλου. 

Έρευνες

Διεξάγουμε εσωτερικές έρευνες μέσω του MyHELPe, σε συνεργασία και με άλλες Οργανωτικές Μονάδες, επί γενικών και ειδικών θεμάτων για τη λήψη πληροφόρησης αλλά για την ενίσχυση της συμμετοχής των εργαζομένων.

 
Copyright © 2020 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης | Ρυθμίσεις Cookies