ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Με τις τοπικές κοινωνίες, εκεί όπου ασκούμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, βρισκόμαστε πάντα σε ανοικτό διάλογο και αφουγκραζόμαστε τα σημαντικά θέματα για κάθε περιοχή. Εφαρμόζουμε καλές πρακτικές που αφορούν όλες τις κοινωνικές ομάδες, στηρίζουμε την τοπική οικονομία και τους τοπικούς προμηθευτές, προσφέρουμε θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για τους νέους.

Σήμερα απασχολούνται περισσότεροι από 406 εργαζόμενοι, που κατοικούν σε όμορους δήμους στην περιοχή του Θριασίου και 127 εργαζόμενοι που κατοικούν στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Καταβάλλονται ετησίως περισσότερα από 3 εκατ. ευρώ σε δημοτικά τέλη και ενισχύεται η τοπική οικονομία, επιλέγοντας επιχειρήσεις γειτονικές με τις εγκαταστάσεις μας για την προμήθεια προιόντων και υπηρεσιών.

Οι αγορές από τοπικούς προμηθευτές ανέρχονται σε ποσοστό 15,5% στις εταιρείες ΕΛΠΕ & DIAXON (βιομηχανικές εταιρείες) και 96% στις εμπορικές εταιρείες (δεν λαμβάνονται υπόψη δαπάνες όπως αγορά, μεταφορά και αποθήκευση πρώτων υλών και  ενδιαμέσων, πληρωμές για νερό, ενέργεια και τηλεφωνία, ενδοομιλικές συναλλαγές και πληρωμές προς δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες).

 

 

 

 

 

 

 

 


     

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης