ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος βρισκόμαστε σε συνεχή διάλογο και συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη - τους εργαζόμενους, τους πελάτες, την κοινωνία και τους μετόχους - στοχεύοντας στην ισορροπημένη ικανοποίηση των προσδοκιών τους.

 

   

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης