ΕΚΕ & ΟΜΙΛΟΣ

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) αναδεικνύεται σε όλες τις εκφάνσεις της στρατηγικής, της επιχειρηματικότητας και της καθημερινής λειτουργίας του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Ο Όμιλος, μέσω τακτικών ερευνών κοινής γνώμης διερευνά τα αποτελέσματα εφαρμογής των προγραμμάτων ΕΚΕ, προκειμένου να κατευθύνουμε τις δράσεις μας προς τους τομείς εκείνους, όπου οι ανάγκες είναι επιτακτικές για την κοινωνία και τους ανθρώπους, που την πλαισιώνουν.

Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνεται υπόψη η άποψη των πολιτών για επενδύσεις αριστοποίησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, έργων υποδομής και βελτίωσης της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς αλλά και κοινωνικές δράσεις. Επιπλέον ο Όμιλος, μέσω διαλόγου και άλλων μορφών επικοινωνίας, επενδύει συνεχώς στην έννοια και τις εφαρμογές της Βιώσιμης Ανάπτυξης, ενσωματώνοντας στην επιχειρηματική του δράση και λειτουργία τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας, όχι επειδή απορρέει από κάποια ηθική υποχρέωση, αλλά επειδή είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την σύγχρονη επιχειρηματική πρακτική.

Η δέσμευση αυτή υλοποιείται με ένα πλήθος ενεργειών και δράσεων, που απευθύνονται τόσο στις τοπικές κοινωνίες, όπου ασκείται και η επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία, εντός και εκτός Ελλάδος.

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ένα ευρύ πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), έχοντας θέσει τους εξής στόχους:

  • Προσδιορισμός ενεργειών και δράσεων με προτεραιότητα στις τοπικές κοινωνίες.
  • Κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων ΕΚΕ με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
  • Ενθάρρυνση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και βελτίωση του εργασιακού κλίματος.
  • Εθελοντική δέσμευση σε πρωτοβουλίες, βέλτιστες πρακτικές, αρχές και κώδικες που υποστηρίζουν τη σύζευξη της στρατηγικής και της βιώσιμης ανάπτυξης – μετά από επικοινωνία και σχεδιασμένη διερεύνηση των θεμάτων που απασχολούν τους κοινωνικούς μας εταίρους (stakeholders).

Βασιζόμενοι στους παραπάνω άξονες, εστιάζουμε ιδιαίτερα στην υποστήριξη της νέας γενιάς, των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και σε επενδύσεις στον τομέα του περιβάλλοντος για περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητές μας. Επίσης, ενισχύουμε τομείς όπως η υγεία, ο αθλητισμός και ο πολιτισμός.

Ο 'Ομιλος, από την ίδρυσή του, υποστήριξε πρωτοβουλίες και δράσεις, οι οποίες προωθούν την ιδέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι ενεργό μέλος, από το 2005, του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (μέλους του CSR Europe). 
 
Από το 2008, ο Όμιλος δεσμεύεται και τυπικά για την ενσωμάτωση των 10 αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UNGC) στην εταιρική στρατηγική και κουλτούρα του και για να τις προβάλει στους επιχειρηματικούς τομείς, που έχει επιρροή. Αυτή η δημόσια δέσμευση εκφράζει την επιθυμία της διοίκησης και των εργαζομένων του Ομίλου, για ενσωμάτηση και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στις επιχειρηματικές του δράσεις.

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συμμετείχαν ενεργά στην ίδρυση του Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Το Συμβούλιο είναι ένας φορέας, που δημιουργήθηκε για να αποτελέσει τον ισχυρό και δυναμικό συντελεστή των επιχειρήσεων, που θέλουν και μπορούν να παίξουν ηγετικό ρόλο μεταξύ των μελών του ΣΕΒ.

Το 2015 δαπανήθηκαν €10,9 εκατ. για περιβαλλοντικά έργα και €3,6 εκατ. για δράσεις ΕΚΕ.

Βασικός στρατηγικός μας στόχος είναι η ανάπτυξη στο πλαίσιο της βιωσιμότητας και της υπεύθυνης συμπεριφοράς προς το κοινωνικό σύνολο, με έμφαση σε τρεις βασικούς άξονες: Κοινωνία – Άνθρωπος - Περιβάλλον.

Δείτε αναλυτικά τις επιδόσεις, τη στρατηγική και το έργο Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου μας στο http://sustainabilityreport2015.helpe.gr.

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης