ΦΟΡΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ:
(1) Όλα τα πεδία με αστερίσκο (*) συμπληρώνονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
(2) Για την ακρίβεια των στοιχείων αποκλειστική ευθύνη φέρει ο υποψήφιος και η μη συμπλήρωσή τους θεωρείται ως έλλειψη αυτών.
Προσωπικά Στοιχεία
Επώνυμο :* Οδός/Αριθμός:*
Όνομα:* Πόλη:*
Πατρώνυμο:* ΤΚ:*
Φύλο:* Νομός:*
Εθνικότητα:* Χώρα:*
Ημ. Γεννήσεως:* Τηλέφωνο επικοινωνίας:*
Οικογενειακή Κατάσταση:* Κινητό Τηλέφωνο:*
E-mail:*
Στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες):
Εκπαίδευση
(Παρακαλούμε επιλέξτε σύμφωνα με τα παρακάτω πχ. ΑΕΙ & Μεταπτυχιακό) :
Αν είστε απόφοιτος ΑΤΕΙ/ΑΕΙ κάτοχος Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού αναφέρετε Τίτλο Σπουδών και Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Τίτλος Σπουδών(Πτυχίο):
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα:
Τίτλος Σπουδών(Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό):
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα:
Χρονολογία απόκτησης Πτυχίου/ Μεταπτυχιακού/ Διδακτορικού:
Ξένες Γλώσσες
Γλώσσα
Τίτλος πτυχίου
Επίπεδο σπουδών:
Άλλες Γλώσσες
Δεξιότητες Πληροφορικής
(υπάρχει δυνατότητα προσθήκης περισσότερες των μία δεξιοτήτων)
Τίτλος:
Επίπεδο:
Άλλες Δεξιότητες
Επαγγελματική Εμπειρία
(αναφέρατε τίτλο θέσης, αντικείμενο απασχόλησης, εταιρεία/οργανισμό, διάστημα απασχόλησης)
Εταιρεία:
Θέση:
Χρονικό Διάστημα: από:       μέχρι:   
Επιπλέον Επαγγελματική Εμπειρία
Επιθυμητός τόπος εργασίας*
(έχετε τη δυνατότητα επιλογής έως δύο (2) τόπους) :
Πρόσθετες Πληροφορίες
(Προαιρετικά μπορείτε να αναφέρετε οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία που θα επιθυμούσατε να λάβουμε υπόψη μας) :
Φωτογραφία *
Επισυνάψτε τη φωτογραφία σας (Τύπου αστυνομικής ταυτότητας).

(μέχρι 1MB)
Συστάσεις

(μέχρι 1MB)

Θέλουμε να είστε ενήμεροι σχετικά με το τρόπο που διαχειριζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Διαβάστε και δηλώστε αν αποδέχεστε την επεξεργασία των στοιχείων σας σύμφωνα με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων φοιτητών – σπουδαστών για το «Πρόγραμμα Απασχόλησης Φοιτητών – Σπουδαστών Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι» που αποστέλλονται στον Όμιλο μέσω ταχυδρομείου, Fax ή e-mail καθώς και οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες μας παρέχονται, συλλέγονται και τηρούνται αποκλειστικά για την απασχόληση έκτακτου προσωπικού σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες του Ομίλου.

Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται εμπιστευτικές και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους. Το Αρχείο των αιτήσεων προστατεύεται τόσο ηλεκτρονικά όσο και φυσικά. Δικαίωμα πρόσβασης έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι του Ομίλου.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν την διαγραφή των στοιχείων τους από το Αρχείο όποια στιγμή το επιθυμούν. (Αρμόδια Διεύθυνση: ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. – Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου – Τμήμα Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου, τηλ.: 210-7725204).
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης