ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΛ.ΠΕ

ΠΡΟΣΟΧΗ:
(1) Όλα τα πεδία με αστερίσκο (*) συμπληρώνονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
(2) Για την ακρίβεια των στοιχείων αποκλειστική ευθύνη φέρει ο υποψήφιος και η μη συμπλήρωσή τους θεωρείται ως έλλειψη αυτών.
(3) Η αίτηση συμμετοχής να συμπληρώνεται μόνο με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες .
Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για απασχόληση στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Προσωπικά Στοιχεία
Επώνυμο :* Όνομα:*
Πατρώνυμο:* Όν. Μητέρας:*
Ημ. Γεννήσεως:* Επών. Μητέρας:*
Στοιχεία Αστ. Ταυτότητας:*             
Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου Α.Μ.Α. ΙΚΑ:     
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.):  
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου – Α.Φ.Μ. :*
Στρατιωτικές υποχρεώσεις:
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας:
Οδός:* Αριθμός:*   
Περιοχή:* ΤΚ:* Νομός:*
Τηλέφωνα Επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό):*
E-mail:
Τομέας Ενδιαφέροντος
Ενδιαφέρομαι να εργαστώ (έχετε τη δυνατότητα επιλογής έως τρείς (3) τομείς) :
Τόπος Απασχόλησης*
(έχετε τη δυνατότητα επιλογής έως δύο (2) τομείς) :
Εκπαίδευση
(συμπληρώστε τα στοιχεία του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στο οποίο είστε σπουδαστής κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης)
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα:*
Σχολή:*
Τμήμα / Ειδικότητα / Τίτλος Σπουδών:*
Εξάμηνο Σπουδών:*
Μέσος Όρος Βαθμολογίας:*
(η προσκόμιση Αναλυτικής Βαθμολογίας επίδοσης όλων των ετών σπουδών επικυρωμένη από τη Γραμματεία της Σχολής φοίτησης είναι υποχρεωτική όταν αυτή ζητηθεί)
Επαγγελματική Εμπειρία
(αναφέρατε τίτλο θέσης, αντικείμενο απασχόλησης, εταιρεία/οργανισμό, διάστημα απασχόλησης)
Εταιρεία:
Χρονικό Διάστημα: από:       μέχρι:   
Θέση:
Σχόλια:
Επιπλέον Επαγγελματική Εμπειρία
Γνώση Η/Υ*
(αναφέρατε τυχόν εμπειρική γνώση ή / και αποκτηθέντα πιστοποιητικά γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, τίτλους εφαρμογών / προγραμμάτων, π.χ., MS Office, SAP κλπ)
Ξένες Γλώσσες
Αγγλικά*
Εμπειρική γνώση άνευ διπλώματος
Επίπεδο:
Άλλες Γλώσσες
(αναφέρατε γλώσσα, επίπεδο ή τίτλο, ημερομηνία, εκπαιδευτικό ίδρυμα)
Άδειες
(αναφέρατε, π.χ., άδεια οδήγησης, άλλες επαγγελματικές πιστοποιήσεις)
Πρόσθετες Πληροφορίες
Έχετε εργαστεί στο παρελθόν στον Όμιλο ΕΛ.ΠΕ.;*
Υπάρχει δυνατότητα υποβολής γραπτών συστατικών επιστολών εάν ζητηθούν;*
Πληροίτε τις προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης;
Πώς ενημερωθήκατε για το Πρόγραμμα Απασχόλησης Φοιτητών
Α.Τ.Ε.Ι. του Ομίλου; (αναφέρατε την πηγή πληροφόρησης)
 
 
Φωτογραφία
Ανεβάστε Φωτογραφία σας, τύπου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (μέχρι 2MB)

Θέλουμε να είστε ενήμεροι σχετικά με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Διαβάστε και δηλώστε αν αποδέχεστε την επεξεργασία των στοιχείων σας σύμφωνα με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων φοιτητών – σπουδαστών για το «Πρόγραμμα Απασχόλησης Φοιτητών – Σπουδαστών Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι» που αποστέλλονται στον Όμιλο μέσω ταχυδρομείου, Fax ή e-mail καθώς και οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες μας παρέχονται, συλλέγονται και τηρούνται αποκλειστικά για την απασχόληση έκτακτου προσωπικού σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες του Ομίλου.

Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται εμπιστευτικές και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους. Το Αρχείο των αιτήσεων προστατεύεται τόσο ηλεκτρονικά όσο και φυσικά. Δικαίωμα πρόσβασης έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι του Ομίλου.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν την διαγραφή των στοιχείων τους από το Αρχείο όποια στιγμή το επιθυμούν. (Αρμόδια Διεύθυνση: ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. – Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου – Τμήμα Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου, τηλ.: 210-7725204).
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης