ΤΟΜΕΙΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Ανάλογα με το αντικείμενό τους, τα ενδιαφέροντά τους και τις ανάγκες του Ομίλου, οι άνθρωποί μας μπορούν να σταδιοδρομήσουν σε μια σειρά από τομείς.

Επιχειρησιακοί τομείς:
•    Διύλιση
•    Εφοδιασμός & Πωλήσεις Πετρελαιοειδών
•    Λιανική Εμπορία Πετρελαιοειδών
•    Διεθνείς Δραστηριότητες
•    Εφοδιασμός & Πωλήσεις Πετροχημικών
•    Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων

Επιτελικοί τομείς:
•    Εσωτερικός Έλεγχος
•    Οικονομικές Υπηρεσίες
•    Πληροφορική & Συστήματα
•    Προμήθειες
•    Ανθρώπινο Δυναμικό
•    Στρατηγικός Σχεδιασμός & Συμμετοχές 
•    Νομικές Υπηρεσίες
•    Εταιρικές Σχέσεις
•    Υγιεινή, Ασφάλεια, Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης