ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων σπουδαστών για το «Πρόγραμμα Απασχόλησης Σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι» που αποστέλλονται στον Όμιλο καθώς και οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες μας παρέχονται, συλλέγονται και τηρούνται αποκλειστικά για την απασχόληση έκτακτου προσωπικού σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες του Ομίλου.

Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται εμπιστευτικές και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους. Το Αρχείο των αιτήσεων προστατεύεται τόσο ηλεκτρονικά όσο και φυσικά. Δικαίωμα πρόσβασης έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι του Ομίλου.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν την διαγραφή των στοιχείων τους από το Αρχείο όποια στιγμή το επιθυμούν. (Αρμόδια Διεύθυνση: ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. – Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου  – Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων Ομίλου, τηλ.: 210-6302000).