ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ Α.Τ.Ε.Ι. ΓΙΑ  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΛ.ΠΕ.

(1) Όλα τα πεδία με αστερίσκο (*) συμπληρώνονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ προκειμένου να εφαρμοστεί άρτια η διαδικασία αξιολόγησης.
(2) Την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων φέρει ο υποψήφιος και η μη συμπλήρωση τους  θεωρείται ως έλλειψη αυτών.
(3) Όσον αφορά την Επαγγελματική Εμπειρία, εάν έχετε απασχοληθεί στο παρελθόν στον Όμιλο πρέπει να δηλώσετε τη Διεύθυνση & το Τμήμα καθώς και το διάστημα απασχόλησης.
(4) Εάν απασχολείστε για πρώτη φορά, ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α. Ι.Κ.Α.) θα εκδοθεί από το αρμόδιο Ι.Κ.Α. της περιοχής σας, ύστερα από την προσκόμιση της βεβαίωσης που δίδεται σε περίπτωση επιλογής για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Απασχόλησης του Ομίλου.
(5) Εάν δεν γνωρίζετε τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), μπορείτε να τον πληροφορηθείτε από οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
(6) Εάν δεν έχετε Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) πρέπει να εκδώσετε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της περιοχής σας κατά προτίμηση πριν την έναρξη του Προγράμματος Απασχόλησης.
(7) Η συμπλήρωση των επιλογών του Τομέα Ενδιαφέροντος είναι ενδεικτική, η δε τοποθέτηση γίνεται βάσει των αναγκών του Ομίλου.
(8) Η αίτηση συμμετοχής να συμπληρώνεται μόνο με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που δείχνετε για τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου
Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων Ομίλου
Τηλ.  210 6302000
Χειμάρρας 8Α
Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι
Αθήνα