ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

  • Η Ελληνική Επιχείρηση Πετρελαιαγωγού με την επωνυμία ΕΛΕΠ Α.Ε. ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2002. Μετά από τροποποίηση του καταστατικού της «ΕΛΕΠ Α.Ε.», η επωνυμία της εταιρείας είναι «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΣΚΟΠΙΑ -BAΡΔΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας είναι: «ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.».
  • Σκοπός της εταιρείας είναι η λειτουργία του πετρελαιαγωγού που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τα Σκόπια. Για το λόγο αυτό, τα στοιχεία του ενεργητικού του πετρελαιαγωγού μεταφέρθηκαν από την «ΕΛ.Π.ΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε.» στη «ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.»
  • Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας στις 31.12.2009 ήταν η εξής: ΕΛΠΕΤ - ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. (θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. σε ποσοστό 63%) με ποσοστό 80% και Κυβέρνηση π.Γ.Δ.Μ. με ποσοστό 20%. Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται στα 52,99 εκατ. ευρώ.
     
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου - 5 Φεβρουαρίου 2016
Πρόεδρος Ιωάννης Αψούρης
Διευθύνων Σύμβουλος Τριαντάφυλλος Παρθενόπουλος
Μέλη Βασιλική Μουκριώτου
Εμμανουήλ Μπαρδής
Bobe Cecev


 


7o χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης- Βέροιας
570 08 Εχέδωρος
Τ.Θ. 10312, 54 110 - Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 750 810, 2310 750 927
Fax: 2310 750 748
Email: i.l.kalafati@helpe.gr
www.vardax.gr

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης