ΚΥΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κύρια Αποτελέσματα Χρήσης Ομίλου

€ εκατ. 2013 2014 2015
Πωλήσεις 9.674 9.478 7.303
Συγκρίσιμα* κέρδη EBITDA 178 417 758
Καθαρά Κέρδη -272 -369 45
Συγκρίσιμα* Καθαρά Κέρδη -117 2 268

* αναπροσαρμοσμένο για τις επιπτώσεις  από την αποτίμηση των αποθεμάτων καθώς και μη λειτουργικών κερδών
 

Κύρια Στοιχεία Ισολογισμού

€ εκατ. 2013 2014 2015
Απασχολούμενα Κεφάλαια  3.905 2.870 2.913
Καθαρός Δανεισμός 1.689 1.140 1.122
Δανειακή Μόχλευση 43% 40% 39%
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕΈδρα: Χειμάρρας 8A, 15125-Μαρούσι
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 2443/06/Β/86/23
Copyright © 2014 ELPE.All rights Reserved | Όροι Χρήσης